Actualizat :09:00:00 PM GMT

Ultima Ora :
Esti aici: Legislatie HG 1391 din 2006 privind circulatia pe drumurile publice

HG 1391 din 2006 privind circulatia pe drumurile publice

Lege

HOTARARE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876
din 26 octombrie 2006

Data Intrarii in vigoare: 26 Octombrie 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 135 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

ART. 1
Se aproba Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.
ART. 2
Anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
ART. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 4
(1) Prezenta hotărâre intra în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(2) Pe aceeaşi data Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemnează:
---------------
p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

p. Ministrul apărării,
Corneliu Dobritoiu,
secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
Constantin Dascalu,
secretar de stat

Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucureşti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.391.

ANEXA 1

REGULAMENT de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Participanţii la trafic sunt obligaţi sa respecte regulile de circulaţie şi semnificatia mijloacelor de semnalizare rutiera, precum şi celelalte dispoziţii din prezentul regulament.
ART. 2
În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:
1. declivitate - inclinarea unui drum pe o porţiune uniforma fata de planul orizontal;
2. viabilitatea drumului - starea tehnica corespunzătoare a partii carosabile, constând în practicabilitatea permanenta a acesteia potrivit reglementărilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor şi existenta amenajărilor rutiere şi a mijloacelor de semnalizare, care sa asigure fluenta şi siguranta circulaţiei;
3. cortegiu - grup de persoane care se deplaseaza pe drumul public insotind o ceremonie;
4. grup organizat - doua sau mai multe persoane care au un conducător şi se deplaseaza sau stationeaza pe drumurile publice în baza unei autorizaţii eliberate de administratorul drumului public cu avizul poliţiei rutiere;
5. reţinerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare ori a dovezii inlocuitoare a acestora - măsura tehnico-administrativă dispusă de poliţia rutiera constând în ridicarea documentului din posesia unei persoane şi păstrarea lui la sediul poliţiei rutiere pana la soluţionarea cauzei care a determinat aplicarea acestei măsuri;
6. retragerea permisului de conducere - măsura tehnico-administrativă dispusă de poliţia rutiera în baza unui certificat medico-legal prin care titularul a fost declarat inapt medical, constând în reţinerea documentului şi interzicerea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie;
7. retragerea certificatului de înmatriculare - măsura tehnico-administrativă dispusă de poliţia rutiera constând în reţinerea documentului şi interzicerea dreptului de a pune în mişcare pe drumurile publice vehiculul respectiv;
8. retragerea placutelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare - măsura tehnico-administrativă dispusă de poliţia rutiera constând în demontarea placutelor de pe vehicul şi păstrarea lor la sediul poliţiei rutiere pana la încetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei măsuri;
9. şeful serviciului poliţiei rutiere - ofiţerul de poliţie rutiera care îndeplineşte atribuţiile funcţiei de şef al serviciului poliţiei rutiere din structura unui inspectorat judeţean de poliţie sau al Brigazii de Poliţie Rutiera din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti;
10. urgenta - situaţia de criza sau de pericol potenţial major care necesita deplasarea imediata pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecinţe negative, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau a integrităţii unor bunuri ori pentru limitarea afectării mediului înconjurător.
ART. 3
(1) Administratorul drumului public este obligat sa asigure viabilitatea acestuia.
(2) În scopul desfăşurării în condiţii de siguranta a circulaţiei pe drumurile publice, administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajări rutiere pentru a determina participanţii la trafic sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere.
(3) Administratorul drumului public este obligat sa instaleze, la intrarea şi la ieşirea din localitate, indicatoare cu aceste semnificatii.
(4) Proprietarul sau administratorul drumului de utilitate privată, deschis circulaţiei publice, este obligat sa instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare şi panouri adiţionale cu intervalul de timp în care este permis accesul vehiculelor şi pietonilor.
(5) La intrarea pe un drum care nu este deschis circulaţiei publice, proprietarul sau administratorul acestuia este obligat sa instaleze, în loc vizibil, indicator cu semnificatia "Accesul interzis" şi panou cu inscripţia "Drum închis circulaţiei publice".
ART. 4
(1) Închiderea sau crearea de restrictii pentru circulaţia vehiculelor ori a pietonilor pe drumurile publice se poate face numai pentru limitarea intensitatii traficului, pentru protecţia unor sectoare de drum sau pentru executarea unor lucrări, în condiţiile stabilite de lege.
(2) În cazul unor evenimente rutiere sau în situaţia în care siguranta traficului rutier este periclitata datorită unor fenomene naturale, poliţia rutiera sau administratorul drumului public, cu avizul poliţiei rutiere, poate dispune restrictii temporare de circulaţie, informand participanţii la trafic cu privire la interdicţie, durata acesteia şi rutele ocolitoare de deplasare.
ART. 5
(1) Administratorul drumului public este obligat sa ia măsuri de inlaturare imediata a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuraţiei, stării sau dotării tehnice necorespunzătoare a acestuia.
(2) În cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat sa îl curete, sa înlăture obstacolele aflate pe partea carosabilă şi sa readuca drumul la starea iniţială.
ART. 6
(1) Traseele pe care se efectuează servicii regulate de transport public local de călători, cu excepţia celor care efectuează transport în regim de taxi, se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale.
(2) Staţiile mijloacelor de transport public de persoane, inclusiv locurile de asteptare a clienţilor pentru transportul în regim de taxi, se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul poliţiei rutiere.
(3) Pe drumurile din afară localităţilor administratorul drumului public este obligat sa amenajeze alveole pentru staţiile mijloacelor de transport public de persoane.
(4) Administratorul drumului public este obligat sa delimiteze staţiile mijloacelor de transport public de persoane care nu sunt prevăzute cu alveole, prin aplicarea marcajului "Statie autobuz, troleibuz".
(5) Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile cu o latime mai mare de 7 m, administratorul drumului public este obligat sa amenajeze în zona de separare a sensurilor de circulaţie, pe trecerile pentru pietoni, refugii pentru aceştia, semnalizate corespunzător.
(6) Staţiile mijloacelor de transport public de persoane situate în apropierea intersectiilor se amenajeaza la cel puţin 50 m înainte sau după acestea.
(7) Dacă în localităţi traseele mijloacelor de transport public de persoane traverseaza calea ferată la acelaşi nivel, în ambele părţi înainte de trecere trebuie sa existe staţii de oprire la cel puţin 50 m de aceasta.
ART. 7
(1) La intersectia unei cai ferate cu un drum public administratorul caii ferate este obligat sa asigure planeitatea trecerii la nivel, iar împreună cu administratorul drumului public, sa stabilească, sa instaleze, cu acordul poliţiei rutiere, şi sa întreţină mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competentelor.
(2) La trecerea la nivel cu calea ferată administratorul acesteia şi cel al drumului public, împreună cu deţinătorii terenurilor invecinate, sunt obligaţi sa înlăture obstacolele şi sa interzică amplasarea de panouri, afişe, instalaţii, precum şi construcţii care ar diminua vizibilitatea din zona în care conducătorul de vehicul este obligat sa se asigure.
(3) La intersectia unui drum public cu o cale ferată industriala, administratorul şi/sau utilizatorul acesteia este obligat sa asigure prezenta unui agent de cale ferată pentru oprirea traficului de vehicule şi pietoni pana la trecerea vehiculului feroviar.
(4) Dacă la trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere nu se pot asigura cerinţele prevăzute la alin. (2), administratorul drumului public împreună cu cel al caii ferate, cu acordul poliţiei rutiere, iau măsuri, după caz, pentru:
a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, în ordinea urgenţei stabilite de aceste autorităţi;
b) desfiinţarea trecerii cu devierea circulaţiei rutiere pe alta trecere la nivel cu calea ferată invecinata, cu vizibilitate asigurata sau prevăzută cu bariera manuală;
c) separarea fluxurilor de circulaţie rutiera, respectiv feroviara, prin construirea unor pasaje subterane sau supraterane.
ART. 8
(1) Lucrările în zona drumului public se executa, în condiţiile stabilite prin autorizaţie, de administratorul drumului ori al caii ferate, cu avizul poliţiei rutiere.
(2) Executantul de lucrări în zona drumului public este obligat sa realizeze amenajările rutiere aprobate în proiect, pentru a permite circulaţia în siguranta a participanţilor la trafic.
(3) Când lucrările se efectuează pe trotuar şi impiedica circulaţia pe acesta, executantul lucrărilor este obligat sa construiască pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabilă şi protejate corespunzător.
(4) Executantul lucrărilor este obligat ca, la terminarea acestora, sa aducă drumul la starea iniţială sau la cea stabilită prin proiect.
(5) Administratorul drumului public sau al caii ferate este obligat sa verifice şi sa receptioneze lucrările executate în zona drumului public numai dacă acestea corespund normelor de calitate prevăzute de lege şi avizelor obţinute anterior începerii lucrărilor.

CAP. II
Vehiculele

SECŢIUNEA 1
Starea tehnica a vehiculelor şi controlul acesteia

ART. 9
(1) Pana la înmatriculare sau înregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, fără inspecţie tehnica, în baza unei autorizaţii provizorii pentru circulaţie, eliberata de autoritatea competenta, dacă îndeplinesc normele tehnice privind siguranta circulaţiei rutiere.
(2) Se inspecteaza din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circulaţie, autovehiculele, tramvaiele sau remorcile cărora le-au fost efectuate reparaţii în urma unor evenimente care au produs avarii grave la mecanismul de direcţie, instalatia de franare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului.

§ 1. Condiţiile minime de iluminare, semnalizare luminoasa şi avertizare sonora pe care trebuie sa le îndeplinească autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoarele folosite în exploatări agricole şi forestiere şi vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări

ART. 10
Autovehiculele, tractoarele folosite în exploatări agricole şi forestiere şi vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, tramvaiele şi remorcile trebuie sa fie dotate, prin construcţie, cu instalaţii de iluminare, semnalizare luminoasa şi avertizare sonora, omologate, care sa corespundă condiţiilor tehnice stabilite de autoritatea competenta.
ART. 11
Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie sa aibă montat pe caroserie, în fata şi în spate, indicatorul "Copii!".
ART. 12
Autovehiculele care depăşesc masa şi/sau gabaritul trebuie echipate cu următoarele dispozitive suplimentare de semnalizare:
a) o placuta de identificare fluorescent-reflectorizanta, având fondul alb şi chenarul roşu, montata la partea din stanga fata;
b) marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau încărcăturii, cat mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternante albe şi roşii, descendente către exterior, dacă lăţimea autovehiculului depăşeşte 2,5 m;
c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasa de culoare galbena, montate astfel încât lumina emisă de acestea sa fie vizibila din fata, din spate şi din ambele părţi laterale, precum şi dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare galbena montate pe părţile laterale la distanta de 1,5 m între ele;
d) lumini montate pe părţile laterale ale încărcăturii ori vehiculului care depăşeşte lăţimea de 2,5 m, care trebuie sa funcţioneze concomitent cu luminile de poziţie, precum şi un dispozitiv fluorescent-reflectorizant.
ART. 13
Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit în exploatări agricole şi forestiere şi vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrări, tramvai ori remorca a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.

§ 2. Condiţiile tehnice minime pe care trebuie sa le îndeplinească bicicletele, mopedele, vehiculele cu tracţiune animala şi cele trase sau impinse cu mana

ART. 14
În circulaţia pe drumurile publice bicicleta trebuie sa fie:
a) prevăzută cu dispozitiv de franare eficace;
b) prevăzută cu un sistem adecvat, funcţional, de direcţie;
c) dotată cu sistem de avertizare sonora; se interzic echiparea şi folosirea sistemelor de avertizare sonora specifice autovehiculelor;
d) echipata în fata cu lumina de culoare alba sau galbena, iar în spate cu lumina de culoare roşie şi cu cel puţin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeaşi culoare;
e) echipata cu elemente sau dispozitive care, în mişcare, formează un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spitele rotilor.
ART. 15
Remorca ataşată unei biciclete trebuie sa fie echipata, în partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roşie, iar dacă lumina din spate a bicicletei este obturata de remorca, aceasta trebuie sa fie echipata şi cu o lumina de culoare roşie.
ART. 16
(1) În circulaţia pe drumurile publice mopedul trebuie sa fie echipat cu:
a) instalatie de franare eficace;
b) sistem de avertizare sonora;
c) instalatie de evacuare a gazelor de ardere care sa respecte normele de poluare fonica şi de protecţie a mediului;
d) lumina de culoare alba în fata, respectiv lumina şi dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roşie în spate;
e) lumini de culoare galbena pentru semnalizarea schimbării direcţiei de mers, în fata şi în spate;
f) placuta cu numărul de înregistrare, amplasata la partea din spate a mopedului fără a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare şi semnalizare.
(2) Se interzice montarea la moped a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.
ART. 17
(1) Vehiculul cu tracţiune animala trebuie sa fie dotat în fata cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare alba, iar în spate, cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare roşie, omologate, montate cat mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.
(2) Placutele cu numărul de înregistrare se amplaseaza în locuri unde se asigura permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stanga şi una la partea din spate a vehiculului.
(3) Atunci când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori în alte condiţii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum şi pe timpul nopţii vehiculul cu tracţiune animala trebuie sa fie dotat în plus, în partea laterala stanga, cu cel puţin o lumina de culoare alba sau galbena, situata mai sus de nivelul rotilor.
(4) Mijloacele de semnalizare prevăzute la alin. (1), precum şi dispozitivul care asigura lumina de culoare alba sau galbena conform prevederilor alin. (3) trebuie menţinute curate şi intacte, iar vizibilitatea lor sa nu fie obturata de elementele constructive ale vehiculului sau de incarcatura transportată.
(5) Conducătorul vehiculului cu tracţiune animala trebuie sa aplice pe harnasamentul animalului tragator materiale reflectorizante pentru ca acesta sa fie observat cu usurinta de către ceilalţi participanţi la trafic.
ART. 18
Vehiculul tras sau impins cu mana trebuie sa fie prevăzut, în fata şi în spate, cu câte un dispozitiv fluorescent-reflectorizant omologat, de culoare alba, respectiv roşie.

SECŢIUNEA a 2-a
Înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor

§ 1. Înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor

ART. 19
Autorităţile competente pentru înmatricularea şi radierea autovehiculelor şi remorcilor sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
ART. 20
(1) La înmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie placute cu numărul de înmatriculare şi se eliberează certificatul de înmatriculare.
(2) Placutele cu numărul de înmatriculare trebuie sa aibă fondul reflectorizant de culoare alba şi literele şi cifrele, în relief, de culoare neagra, albastra sau roşie.
(3) În certificatul de înmatriculare se înscriu, obligatoriu, numărul de înmatriculare atribuit, precum şi numărul de identificare al autovehiculului sau remorcii.
ART. 21
(1) Autovehiculul, tramvaiul, remorca sau mopedul ce nu poate fi identificat din cauza lipsei, alterarii sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stantate de constructor, precum şi autovehiculul sau remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor deţinători ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în circulaţia pe drumurile publice. Se exceptează autovehiculul şi remorca pentru care poliţia poate stabili provenienta legală a acestora.
(2) Autovehiculele şi remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în străinătate şi date în urmărire de Inspectoratul General al Poliţiei Romane nu se înmatriculează.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) autovehiculele şi remorcile pentru care organul de urmărire penală a emis o dispoziţie prin care se permite înmatricularea pana la finalizarea cercetărilor, caz în care în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a vehiculului se înscrie menţiunea "Autovehicul declarat furat din (ţara) la data de ....... .".
(4) Circulaţia vehiculelor prevăzute la alin. (3) este permisă doar pe teritoriul României.
ART. 22
La înregistrare, vehiculelor li se atribuie placute cu un singur număr de înregistrare, care trebuie sa aibă:
a) fondul reflectorizant de culoare galbena, iar literele şi cifrele, în relief, de culoare neagra, pentru vehiculele înregistrate la consiliile locale;
b) fondul reflectorizant de culoare alba, iar literele şi cifrele, în relief, de culoare neagra, pentru autovehiculele care se înregistrează la Ministerul Apărării, Ministerul Administraţiei şi Internelor sau, după caz, la Serviciul Roman de Informaţii.

§ 2. Numerele de înmatriculare sau de înregistrare, cele provizorii şi de probe ale autovehiculelor sau tramvaielor

ART. 23
(1) La înmatriculare, fiecărui autovehicul şi fiecărei remorci li se atribuie câte un număr de înmatriculare compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, numărul de ordine, format din cifre arabe, şi o combinatie de trei litere cu caractere latine majuscule.
(2) Numerele de înmatriculare ale autovehiculelor şi remorcilor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care isi desfăşoară activitatea în România, sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, după caz, şi numărul de ordine.
(3) În cazul numărului de înmatriculare temporară, la indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti şi numărul de ordine se adauga luna şi anul în care expira valabilitatea înmatriculării.
(4) La autorizarea provizorie a circulaţiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un număr compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti şi numărul de ordine.
(5) La înmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un număr compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, numărul de ordine şi înscrisul "PROBE".
(6) La data înmatriculării, înregistrării sau autorizării pentru circulaţie se eliberează şi placutele cu numărul atribuit.
ART. 24
(1) Numerele de înmatriculare se atribuie la rând, în ordine crescatoare.
(2) La înmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor în vigoare, atribuirea unei combinatii preferenţiale a numărului de înmatriculare.
(3) Nu pot fi atribuite combinatiile de litere care pot avea o semnificatie obscena sau cele care pot conduce la asocierea cu denumirile unor autorităţi publice, dacă acestea solicita în scris autorităţii emitente restrictionarea atribuirii unei anumite combinatii a numărului de înmatriculare. Persoanele care deţin deja vehicule înmatriculate cu numere restrictionate ulterior pot utiliza în continuare numerele în cauza, dar numai pana la înstrăinarea vehiculului.
(4) La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, numărul de înmatriculare şi placutele aferente se transfera automat fără plata noului proprietar, dacă acesta are domiciliul sau sediul în acelaşi judeţ cu fostul proprietar şi dacă fostul proprietar nu a optat pentru păstrarea combinatiei numărului de înmatriculare respectiv. Noul proprietar poate solicita atribuirea unei combinatii preferenţiale a numărului de înmatriculare, cu plata tarifelor în vigoare.
ART. 25
(1) Numărul de înregistrare al vehiculelor înregistrate la consiliile locale se compune din denumirea localităţii şi denumirea abreviata a judeţului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum şi dintr-un număr de ordine, format din cifre arabe.
(2) Numărul de înregistrare al autovehiculelor înregistrate la Ministerul Apărării, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi, după caz, la Serviciul Roman de Informaţii se compune din abrevierea denumirii instituţiei, scrisă cu litere cu caractere latine majuscule, precum şi dintr-un număr de ordine, format din cifre arabe.
ART. 26
(1) Proprietarul sau deţinătorul legal trebuie sa fixeze placutele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare în locurile special destinate, la partea din fata şi din spate a autovehiculului sau tramvaiului, după caz, iar la motocicleta şi la remorca, numai la partea din spate.
(2) Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate placutele cu numărul de înmatriculare sau, după caz, de înregistrare, în locurile stabilite.

SECŢIUNEA a 3-a
Obligaţiile proprietarilor sau deţinătorilor de vehicule

ART. 27
(1) Proprietarul de autovehicul sau remorca, cu domiciliul, sediul ori resedinta în România, este obligat:
a) sa declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
b) sa depună imediat la autoritatea emitenta originalul certificatului de înmatriculare, dacă, după obţinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.
(2) Persoanele juridice deţinătoare de vehicule au, pe lângă cele prevăzute la alin. (1), şi următoarele obligaţii:
a) sa verifice starea tehnica a vehiculelor, sa facă menţiuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu şi sa nu permită ieşirea în circulaţie a celor care nu îndeplinesc condiţiile tehnice;
b) sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplaseaza în cursa;
c) sa nu permită conducerea vehiculului de către persoane care nu poseda permis de conducere corespunzător sau atestat profesional;
d) sa nu permită conducătorilor de vehicule sa plece în cursa sub influenta băuturilor alcoolice, a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori într-o stare accentuata de oboseala;
e) sa ţină seama de observaţiile făcute de politisti sau de conducătorii de vehicule în foaia de parcurs;
f) sa anunţe imediat poliţia despre orice accident de circulaţie în care sunt implicaţi conducătorii de vehicule proprii care nu poseda documente de constatare a acestuia;
g) sa verifice respectarea timpilor de repaus şi de odihna, precum şi a regimului legal de viteza, prin citirea înregistrărilor aparatelor de control al timpilor de odihna şi al vitezei de deplasare;
h) sa verifice existenta autorizaţiei speciale de transport şi respectarea condiţiilor înscrise în aceasta.
ART. 28
(1) Deţinătorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonore antifurt.
(2) Durata semnalului emis de sistemul prevăzut la alin. (1) nu trebuie sa fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie sa depăşească pragul fonic prevăzut în reglementările legale în vigoare.
(3) Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanseaza la trecerea, în imediata apropiere, a altui vehicul.

CAP. III
Permisul de conducere

ART. 29
(1) De la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru a fi înscris la o unitate autorizata în vederea pregătirii teoretice şi practice pentru obţinerea permisului de conducere, solicitantul trebuie sa facă dovada ca este apt din punct de vedere psihologic.
(2) Înainte de a urma cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie sa facă dovada pregătirii teoretice, într-o unitate autorizata, în vederea obţinerii permisului de conducere.
(3) Pregătirea practica a persoanei prevăzute la alin. (2), în vederea obţinerii permisului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile A, B, BE şi subcategoriile A1 şi B1, se poate efectua şi de către un instructor auto atestat în condiţiile legii, care a încheiat un contract cu unitatea autorizata în care solicitantul a efectuat pregătirea teoretică.
(4) Pot efectua cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice şi persoanele care nu au încă varsta minima prevăzută de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia.
ART. 30
Permisul de conducere se eliberează pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii şi subcategorii de vehicule:
a) CATEGORIA A: motocicleta cu sau fără atas;
b) CATEGORIA B:
1. autovehiculul a cărui masa totală maxima autorizata nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afară conducatorului, nu este mai mare de 8;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B şi o remorca a carei masa totală maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg;
3. ansamblul de vehicule a cărui masa totală maxima autorizata nu depăşeşte 3.500 kg, format dintr-un autovehicul tragator din categoria B şi o remorca, a carei masa totală maxima autorizata nu depăşeşte masa proprie a autovehiculului tragator;
c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B şi o remorca a carei masa totală maxima autorizata depăşeşte 750 kg, iar masa totală maxima autorizata a întregului ansamblu depăşeşte 3.500 kg;
d) CATEGORIA C:
1. autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a cărui masa totală maxima autorizata este mai mare de 3.500 kg;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorca a carei masa totală maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg;
e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din categoria C şi o remorca a carei masa totală maxima autorizata este mai mare de 750 kg;
f) CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afară locului conducatorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate ataşa o remorca a carei masa totală maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg;
g) CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din categoria D şi o remorca a carei masa totală maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinată transportului de persoane;
h) CATEGORIA Tr: tractor, maşini şi utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări;
i) CATEGORIA Tb: troleibuz;
j) CATEGORIA Tv: tramvai;
k) SUBCATEGORIA A1: motocicleta cu o capacitate care nu depăşeşte 125 cmc şi o putere care nu depăşeşte 11 kW;
l) SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru roti având masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, şi echipat cu un motor cu ardere interna cu capacitate cilindrica mai mare de 45 cmc sau cu orice alt motor cu o putere echivalenta ori cu viteza prin construcţie mai mare de 50 km/h;
m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a cărui masa totală maxima autorizata este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate ataşa o remorca a carei masa totală maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg;
n) SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din subcategoria C1 şi o remorca a carei masa totală maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maxima autorizata a ansamblului sa nu depăşească 12.000 kg, iar masa totală maxima autorizata a remorcii sa nu depăşească masa proprie a autovehiculului tragator;
o) SUBCATEGORIA D1:
1. autovehiculul destinat transportului de persoane având cel puţin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, în afară locului conducatorului;
2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 şi o remorca a carei masa totală maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg;
p) SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 şi o remorca a carei masa totală maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maxima autorizata a ansamblului sa nu depăşească 12.000 kg, iar masa totală maxima autorizata a remorcii sa nu depăşească masa proprie a autovehiculului tragator. Remorca nu trebuie sa fie destinată transportului de persoane.
ART. 31
Traseele pe care se poate învaţă conducerea unui autovehicul sau tramvai ori, după caz, se poate susţine examenul pentru obţinerea permisului de conducere se stabilesc de către politia rutiera.
ART. 32
(1) Autorităţile competente care examinează persoanele în vederea obţinerii permisului de conducere sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe raza căreia candidaţii isi au domiciliul sau resedinta.
(2) Membrii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare şi ai reprezentantelor internaţionale acreditate în România se pot prezenta la examen în vederea obţinerii permisului de conducere în condiţiile stabilite prin protocol de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Afacerilor Externe.
(3) Examinarea la probele teoretice şi practice pentru obţinerea permisului de conducere poate fi efectuată şi în alte localităţi decât în municipiul resedinta de judeţ în care candidaţii isi au domiciliul sau resedinta, în baza ordinului prefectului unităţii administrativ-teritoriale respective.
ART. 33
(1) Persoana care solicita examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:
a) sa aibă varsta de cel puţin 16 ani împliniţi, pentru subcategoriile A1 şi B1;
b) sa aibă varsta de cel puţin 18 ani împliniţi, pentru categoriile A, B, BE, C1, C1E şi Tr;
c) sa aibă varsta de cel puţin 21 de ani împliniţi, pentru categoriile C, CE, D, DE, Tb şi Tv, precum şi pentru subcategoriile D1 şi D1E;
d) sa fie apta din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile şi subcategoriile pentru care solicita examinarea;
e) sa nu fi fost condamnata, prin hotărâre judecătorească rămasă definitiva, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală grava, tâlhărie sau de furt al unui autovehicul;
f) sa facă dovada ca îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 116 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, în cazul în care a fost condamnata printr-o hotărâre judecătorească definitiva, pentru una dintre infracţiunile prevăzute la lit. e);
g) sa fie apta din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice.
(2) Condiţia prevăzută la lit. g) a alin. (1) operează pana la data aderării României la Uniunea Europeană.
ART. 34
(1) Pentru programarea la examen în vederea obţinerii permisului de conducere, dosarul personal al solicitantului trebuie sa conţină următoarele documente:
a) cererea-tip, semnată de solicitant;
b) fişa de şcolarizare în care se consemnează şi avizul medicului "apt pentru conducerea vehiculelor" din categoria sau subcategoria pentru care se solicita examinarea. Fişa medicală se păstrează la unitatea autorizata care a pregătit candidatul;
c) certificatul de cazier judiciar;
d) copia actului de identitate;
e) chitanţele de plata a taxelor aferente obţinerii permisului de conducere.
(2) Programarea la primul examen a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere se efectuează de către unităţile autorizate la care aceştia au urmat cursurile de pregătire teoretică şi practica.
(3) Titularul unui permis de conducere care solicita obţinerea de noi categorii sau subcategorii trebuie sa depună la dosarul de examinare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi o copie a permisului de conducere.
(4) Cetăţeanul roman cu domiciliul în străinătate care solicita obţinerea permisului de conducere trebuie sa depună la dosarul de examinare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), o declaraţie autentificată la notarul public din care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină, dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat ori anulat, precum şi documente din care sa rezulte ca are o locuinta detinuta în proprietate sau închiriată în România.
ART. 35
(1) Examenul pentru obţinerea permisului de conducere consta în:
a) proba teoretică, de cunoaştere a reglementării circulaţiei rutiere, a noţiunilor elementare de mecanică şi a noţiunilor de prim ajutor. Examinarea la proba teoretică se poate face, în condiţiile legii, în limba minorităţii naţionale sau într-o limba de circulaţie internationala, potrivit solicitării celui examinat;
b) proba practica de conducere a autovehiculului în traseu, corespunzătoare categoriei de permis solicitat, cu excepţia categoriei A şi subcategoriei A1, pentru care se verifica numai indemanarea în conducere în poligoane special amenajate.
(2) Persoana cu handicap fizic poate susţine examenul pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoriile A şi/sau B dacă autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmităţii acesteia.
(3) Examinarea candidaţilor care solicita obţinerea permisului de conducere pentru mai multe categorii sau subcategorii se va efectua în zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie în parte.
ART. 36
(1) Rezultatul examinării la proba teoretică şi la proba practica se consemnează prin calificativul "admis" sau "respins".
(2) Persoana declarata "admis" la proba teoretică, dar care nu se prezintă la proba practica de conducere a vehiculului în traseu într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii cursurilor este declarata "respins", urmând sa efectueze un nou curs de pregătire.
(3) Persoana declarata "respins" se poate programa la un nou examen după cel puţin 15 zile de la data la care a fost declarata "respins", dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor, în caz contrar urmând sa efectueze un nou curs de pregătire.
ART. 37
Permisul de conducere se eliberează de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor la care candidaţii au susţinut examinarea, potrivit art. 32.
ART. 38
(1) Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul sa conducă o motocicleta cu o putere care depăşeşte 25 kW sau un raport putere/greutate care depăşeşte 0,16 kW/kg ori o motocicleta cu atas cu un raport putere/greutate care depăşeşte 0,16 kW/kg, numai dacă are o experienta de minimum 2 ani pe o motocicleta cu specificaţii tehnice inferioare sau dacă persoana are 21 de ani şi promovează un test specific de cunoştinţe şi comportament.
(2) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr are dreptul sa conducă şi un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor şi una sau doua remorci.
(3) Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul sa conducă şi vehicule din categoria Tr.
(4) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul sa conducă şi vehicule din categoria Tb - troleibuz.
ART. 39
(1) Persoana care solicita examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1 trebuie sa fi obţinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B.
(2) Persoana care solicita examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile BE, CE, DE ori subcategoriile C1E sau D1E trebuie sa fi obţinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1, după caz.
ART. 40
(1) Permisul de conducere valabil pentru o categorie da dreptul de a conduce şi autovehiculele din subcategoria pe care aceasta o include.
(2) Permisul de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE este valabil şi pentru conducerea ansamblului de vehicule din categoria BE, dacă titularul acestuia poseda şi permis pentru categoria B.
(3) Permisul de conducere valabil pentru categoria CE este valabil şi pentru categoria DE, dacă titularul acestuia poseda şi permis pentru categoria D.
(4) Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil şi pentru subcategoria D1E, dacă titularul are varsta de cel puţin 21 de ani.
(5) Permisul de conducere pentru subcategoriile D1 sau D1E este valabil şi pentru conducerea vehiculelor din subcategoriile C1 sau, respectiv, C1E.
ART. 41
(1) Autovehiculele destinate învăţării conducerii, cu excepţia motocicletelor, vor fi dotate cu dubla comanda pentru frana şi ambreiaj.
(2) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) vor fi echipate cu o caseta având inscripţia "Şcoala", cu dimensiunile şi caracteristicile prevăzute în actele normative în vigoare. Fac excepţie autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele, care vor avea inscripţia "Şcoala" aplicată pe părţile laterale, în fata şi în spate.
ART. 42
Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină se preschimba, în condiţiile legii, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe raza căreia titularul are domiciliul sau, în cazul cetăţenilor străini şi al cetăţenilor romani cu domiciliul în străinătate, resedinta.
ART. 43
Titularul permisului de conducere trebuie sa declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autorităţii emitente, în cel mult 48 de ore de la constatare, şi sa solicite eliberarea unui nou permis de conducere.
ART. 44
(1) Eliberarea unui nou permis de conducere se efectuează, în condiţiile legii, în baza următoarelor documente:
a) fişa deţinătorului permisului de conducere;
b) originalul şi copia actului de identitate;
c) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere şi a taxei de eliberare a acestui document;
d) permisul de conducere a cărui preschimbare se solicita, în original, dacă acesta exista;
e) fişa medicală tip din care sa rezulte ca este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dacă solicitarea preschimbarii s-a făcut după expirarea valabilităţii administrative a permisului de conducere.
(2) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) solicitantul trebuie sa prezinte, în cazul schimbării numelui, documentul care atesta acest lucru, în original şi copie.
(3) În situaţia cetăţenilor romani care au domiciliul în România şi se afla temporar în străinătate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procura specială, autentificată de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României ori, dacă a fost data în fata autorităţilor străine, sa îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau sa aibă aplicată apostila "conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare". Mandatarul va prezenta documentele prevăzute la alin. (1), în următoarele condiţii:
a) fişa deţinătorului permisului de conducere trebuie sa fie semnată de titularul permisului de conducere în fata unui funcţionar diplomatic;
b) actul care atesta starea de sănătate, precum şi doua fotografii de data recenta ale titularului, din care una aplicată pe procura specială eliberata mandatarului, iar a doua pe fişa deţinătorului permisului de conducere, trebuie sa fie vizate de misiunea diplomatică;
c) declaraţia pe proprie răspundere a titularului, data în fata funcţionarului diplomatic, din care sa rezulte ca nu mai deţine un alt permis de conducere naţional cu excepţia celui depus pentru preschimbare.
ART. 45
Permisul de conducere al conducatorului auto decedat se preda de către persoana care îl deţine, în termen de 30 de zile, autorităţii emitente.

CAP. IV
Semnalizarea rutiera

ART. 46
(1) Semnificatia, precum şi dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutiera, forma, simbolul, culoarea şi condiţiile de execuţie, amplasarea, instalarea şi aplicarea acestora se stabilesc în conformitate cu standardele în domeniu.
(2) Semnalizarea rutiera în tunele sau pe viaducte se asigura, se realizează şi se întreţine de către administratorul acestora.

SECŢIUNEA 1
Semnalele luminoase

§ 1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor

ART. 47
(1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.
(2) După numărul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:
a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitenta de avertizare;
b) cu doua corpuri de iluminat, pentru pietoni şi biciclisti;
c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;
d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.
(3) Semafoarele se monteaza în axul vertical al stalpului sau pe consola, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos, fiind următoarea:
a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: roşu, galben, verde;
b) la semaforul cu doua culori ordinea semnalelor este: roşu, verde;
c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioară şi unul la partea inferioară, toate cu lumina alba.
ART. 48
(1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersectii se instaleaza obligatoriu înainte de intersectie, astfel încât sa fie vizibile de la o distanta de cel puţin 50 m. Acestea pot fi repetate în mijlocul, deasupra ori de cealaltă parte a intersectiei.
(2) Semnificatia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor este valabilă pe intreaga latime a partii carosabile deschise circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează. Pe drumurile cu doua sau mai multe benzi pe sens, pentru direcţii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnificatia semnalelor luminoase se limitează la banda sau benzile astfel semnalizate.
ART. 49
Pe lampile de culoare roşie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate sageti de culoare neagra care indica direcţiile de deplasare corespunzătoare acestora. În acest caz interdicţia sau permisiunea de trecere impusa de semnalul luminos este limitată la direcţia sau direcţiile indicate prin aceste sageti. Aceeaşi semnificatie o au şi sagetile aplicate pe panourile adiţionale ce însoţesc, la partea inferioară, semafoarele. Sageata pentru mersul înainte are varful în sus.
ART. 50
(1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de caseta cu patru corpuri de iluminat de culoare alba, dintre care trei sunt pozitionate orizontal şi unul sub cel din mijloc, însoţite de panouri cu semne adiţionale.
(2) Semnalul de libera trecere pentru tramvaie este dat de combinatia luminoasa a lampii inferioare cu una dintre cele trei lampi situate la partea superioară pentru indicarea direcţiei.
(3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitenta a celor trei lumini din partea superioară a casetei.
ART. 51
(1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.
(2) Când semaforul este însoţit de una sau mai multe lampi care emit lumina intermitenta de culoare verde sub forma uneia sau unor sageti pe fond negru către dreapta, acestea permit trecerea numai în direcţia indicată, oricare ar fi în acel moment semnalul în funcţiune al semaforului.
ART. 52
(1) Semnalul de culoare roşie interzice trecerea.
(2) La semnalul de culoare roşie vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, după caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dacă semaforul este instalat deasupra ori de cealaltă parte a intersectiei, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea partii carosabile a drumului ce urmează a fi intersectat.
(3) Atunci când semnalul de culoare roşie funcţionează concomitent cu cel de culoare galbena, acesta anunta apariţia semnalului de culoare verde.
ART. 53
(1) Când semnalul de culoare galbena apare după semnalul de culoare verde, conducătorul vehiculului care se apropie de intersectie nu trebuie sa treacă de locurile prevăzute la art. 52 alin. (2), cu excepţia situaţiei în care, la apariţia semnalului, se afla atât de aproape de acele locuri încât nu ar mai putea opri vehiculul în condiţii de siguranta.
(2) Semnalul de culoare galbena intermitent permite trecerea, conducătorul de vehicul fiind obligat sa circule cu viteza redusă, sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere şi a regulilor de circulaţie aplicabile în acel loc.
ART. 54
În intersectii dirijarea circulaţiei tramvaielor se poate realiza şi prin semafoare având semnale luminoase de culoare alba, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei celorlalte vehicule.
ART. 55
Semnalul luminos destinat numai dirijarii circulaţiei bicicletelor are în câmpul sau imaginea unei biciclete de culoare roşie, respectiv verde pe fond negru. Aceeaşi destinaţie o are şi semnalul luminos al unui semafor însoţit de un panou adiţional pe care figurează o bicicleta.
ART. 56
(1) Când deasupra benzilor de circulaţie sunt instalate dispozitive care emit semnale roşii şi verzi, acestea sunt destinate semnalizarii benzilor cu circulaţie reversibila. Semnalul roşu, având forma a doua bare incrucisate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra căreia se găseşte, iar semnalul verde, de forma unei sageti cu varful în jos, permite intrarea vehiculelor şi circulaţia pe acea banda.
(2) Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor sageti de culoare galbena ori alba cu varful orientat către dreapta sau stanga jos anunta schimbarea semnalului verde, în cazul benzilor cu circulaţie reversibila, ori faptul ca banda deasupra căreia se afla este pe punctul de a fi închisă circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează, aceştia fiind obligaţi sa se deplaseze pe banda sau benzile indicate de sageti.
ART. 57
Conducătorul vehiculului care intra într-o intersectie la culoarea verde a semaforului este obligat sa respecte şi semnificatia indicatoarelor instalate în interiorul acesteia.

§ 2. Semnalele luminoase pentru pietoni

ART. 58
(1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde şi roşie. Acestea funcţionează corelat cu semnalele pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor.
(2) Semnalul de culoare verde poate avea în câmpul sau imaginea unui pieton în mers, iar cel roşu, imaginea unui pieton oprit.
(3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi însoţite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de către nevăzători.
(4) Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul poliţiei, poate amplasa în zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comanda manuală a cererii de verde, care se poate face direct de către pietoni.
ART. 59
(1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.
(2) Când semnalul de culoare verde începe sa funcţioneze intermitent înseamnă ca timpul afectat traversarii drumului este în curs de epuizare şi urmează semnalul roşu. În acest caz pietonul surprins în traversarea drumului trebuie sa grabeasca trecerea, iar dacă drumul este prevăzut cu un refugiu sau spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor, sa aştepte pe acesta apariţia semnalului de culoare verde.
ART. 60
Semnalul de culoare verde intermitent şi semnalul de culoare roşie interzic pietonilor sa se angajeze în traversare pe partea carosabilă.

§ 3. Alte semnale luminoase

ART. 61
În cazul semaforizarii corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum şi dispozitive luminoase care sa arate participanţilor la trafic timpii stabiliţi prin programul de semaforizare, iar pentru conducătorii de autovehicule, şi viteza de deplasare.
ART. 62
Semaforul de avertizare se instaleaza la ieşirea din intersectie şi este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumina galbena intermitenta. Acesta poate avea în câmpul sau imaginea unui pieton în mişcare, de culoare galbena pe fond negru.
ART. 63
Pentru semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drumuri unde se executa lucrări pe partea carosabilă, cu excepţia autostrazilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligaţia presemnalizarii acestora.

SECŢIUNEA a 2-a
Indicatoarele

ART. 64
Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:
a) de avertizare;
b) de reglementare, care pot fi:
1. de prioritate;
2. de interzicere sau restrictie;
3. de obligare;
c) de orientare şi informare, care pot fi:
1. de orientare;
2. de informare;
3. de informare turistica;
4. panouri adiţionale;
5. indicatoare kilometrice şi hectometrice;
d) mijloace de semnalizare a lucrărilor, care cuprind:
1. indicatoare rutiere temporare;
2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor.
ART. 65
(1) Indicatoarele se instaleaza, de regula, pe partea dreapta a sensului de mers. În cazul în care condiţiile locale impiedica observarea din timp a indicatoarelor de către conducătorii cărora li se adresează, ele se pot instala ori repeta pe partea stanga, în zona mediana a drumului, pe un refugiu ori spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor, deasupra partii carosabile sau de cealaltă parte a intersectiei, în loc vizibil pentru toţi participanţii la trafic.
(2) Indicatoarele pot fi însoţite de panouri cu semne adiţionale conţinând inscripţii sau simboluri care le precizează, completează ori limitează semnificatia.
(3) Semnele adiţionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, dacă înţelegerea semnificatiei acestora nu este afectată.
(4) Pentru a fi vizibile şi pe timp de noapte, indicatoarele rutiere trebuie sa fie reflectorizante, luminoase ori iluminate.
(5) În locuri periculoase, pentru a spori vizibilitatea şi a evidenţia semnificatia unor indicatoare, acestea pot figura grupat pe un panou cu folie fluorescent-retroreflectorizanta cu reflexie ridicată. Aceste indicatoare pot fi însoţite, după caz, de dispozitive luminoase.
ART. 66
(1) Semnificatia unui indicator este valabilă pe intreaga latime a partii carosabile deschise circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează.
(2) Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificatia lui este valabilă numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate.
(3) Semnificatia indicatorului de avertizare începe din locul unde este amplasat. În cazul indicatoarelor care avertizeaza sectoare periculoase, zona de acţiune a indicatoarelor este reglementată prin placute adiţionale.
(4) Indicatoarele de avertizare se instaleaza înaintea locului periculos, la o distanta de maximum 50 m în localităţi, între 100 m şi 250 m în afară localităţilor, respectiv între 500 m şi 1.000 m pe autostrazi şi drumuri expres. Când condiţiile din teren impun amplasarea la o distanta mai mare, sub indicator se instaleaza un panou adiţional "Distanta între indicator şi începutul locului periculos".
(5) Pe autostrazi şi drumuri expres, în toate cazurile, sub indicator este obligatoriu sa se instaleze un panou adiţional "Distanta între indicator şi începutul locului periculos". În situaţia în care lungimea sectorului periculos depăşeşte 1.000 m, sub indicator se monteaza panoul adiţional "Lungimea sectorului periculos la care se referă indicatorul".
(6) Semnificatia indicatoarelor de interzicere sau de restrictie începe din dreptul acestora. În lipsa unei semnalizari care sa precizeze lungimea sectorului pe care se aplica reglementarea ori a unor indicatoare care sa anunţe sfârşitul interdicţiei sau al restrictiei, semnificatia acestor indicatoare încetează în intersectia cea mai apropiată. Când indicatoarele de interzicere sau restrictie sunt instalate împreună cu indicatorul ce anunta intrarea într-o localitate, semnificatia lor este valabilă pe drumul respectiv pana la intalnirea indicatorului "Ieşire din localitate", cu excepţia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.
ART. 67
Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare, de restrictie sau interzicere ori indicatoarelor de orientare au aceleaşi caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea ca fondul alb este înlocuit cu fondul galben.

SECŢIUNEA a 3-a
Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată

ART. 68
Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferată se semnalizeaza cu indicatoare de avertizare corespunzătoare şi/sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferată.
ART. 69
(1) Trecerea la nivel cu calea ferată curenta fără bariere sau semibariere se semnalizeaza, după caz, cu indicatoarele "Trecere la nivel cu calea ferată simpla, fără bariere" sau "Trecere la nivel cu calea ferată dubla, fără bariere", însoţite de indicatorul "Oprire".
(2) La trecerea la nivel cu calea ferată curenta prevăzută cu instalaţii de semnalizare automată fără bariere, interzicerea circulaţiei rutiere se realizează, optic, prin funcţionarea dispozitivelor cu lumini intermitent-alternative roşii şi stingerea semnalizarii de control reprezentate de lumina intermitenta alba şi, acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente.
ART. 70
(1) Trecerile la nivel cu calea ferată curenta pot fi semnalizate cu sisteme automate luminoase, prevăzute cu semibariere.
(2) Trecerile la nivel cu calea ferată curenta pot fi asigurate şi cu bariere care sunt acţionate manual.
(3) Barierele şi semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare roşie şi alba şi pot fi prevăzute, la mijloc, cu un disc roşu. Benzile trebuie sa fie reflectorizante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte, barierele şi semibarierele trebuie sa fie iluminate ori prevăzute cu dispozitive cu lumina roşie.
(4) La trecerea la nivel cu calea ferată prevăzută cu instalaţii de semnalizare automată cu bariere, semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere se realizează în condiţiile prevăzute la art. 69 alin. (2), precum şi prin coborârea în poziţie orizontala a semibarierelor.
ART. 71
(1) Semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere se considera realizată chiar şi numai în una din următoarele situaţii:
a) prin aprinderea unei singure unităţi luminoase a dispozitivului cu lumina intermitent-alternativa roşie;
b) prin funcţionarea sistemului sonor;
c) prin poziţia orizontala a unei singure semibariere.
(2) Circulaţia rutiera se considera de asemenea interzisă şi în situaţia în care barierele sau semibarierele sunt în curs de coborare sau de ridicare.
ART. 72
În zona trecerilor la nivel cu calea ferată, funcţionarea instalaţiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, fără bariere, a instalaţiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, cu semibariere, sau a barierelor mecanice, precum şi instalarea indicatoarelor "Oprire", "Trecere la nivel cu o cale ferată simpla/dubla, fără bariere", "Trecere la nivel cu o cale ferată simpla/dubla, fără bariere, prevăzută cu instalatie de semnalizare luminoasa automată", sunt asigurate de administratorul de cale ferată, iar setul de semnalizare a apropierii de calea ferată este asigurat de către administratorul drumului.
ART. 73
(1) La trecerea la nivel cu o cale ferată industriala se instaleaza indicatorul "Alte pericole", însoţit de un panou adiţional ce conţine imaginea unei locomotive.
(2) Atunci când pe calea ferată industriala se deplaseaza un vehicul feroviar, circulaţia trebuie dirijata de un agent de cale ferată.
ART. 74
Porţile de gabarit instalate înaintea unei treceri la nivel cu o cale ferată electrificata, destinate sa interzică accesul vehiculelor a căror incarcatura depăşeşte în înălţime limita de siguranta admisă, sunt marcate cu benzi alternante de culoare galbena şi neagra. Pe stâlpii de sustinere ai portilor de gabarit se instaleaza indicatoare rutiere prin care se precizează înălţimea maxima de trecere admisă.

SECŢIUNEA a 4-a
Marcajele

ART. 75
(1) Marcajele servesc la organizarea circulaţiei, avertizarea sau îndrumarea participanţilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace de semnalizare rutiera pe care le completează sau le precizează semnificatia.
(2) Marcajele se aplica pe suprafata partii carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrări de arta, pe accesorii ale drumurilor, precum şi pe alte elemente şi construcţii din zona drumurilor. Marcajele aplicate pe drumurile publice trebuie sa fie reflectorizante sau însoţite de dispozitive reflectorizante care trebuie sa-şi păstreze proprietăţile de reflexie şi pe timp de ploaie sau ceata.
(3) Marcajele nu trebuie sa incomodeze în nici un fel desfăşurarea circulaţiei, iar suprafata acestora nu trebuie sa fie lunecoasa. Marcajele pe partea carosabilă se executa cu microbile de sticla şi pot fi însoţite de butoni cu elemente retroreflectorizante.
ART. 76
Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:
a) longitudinale, care pot fi:
1. de separare a sensurilor de circulaţie;
2. de separare a benzilor pe acelaşi sens;
b) de delimitare a partii carosabile;
c) transversale, care pot fi:
1. de oprire;
2. de cedare a trecerii;
3. de traversare pentru pietoni;
4. de traversare pentru biciclisti;
d) diverse, care pot fi:
1. de ghidare;
2. pentru spaţii interzise;
3. pentru interzicerea stationarii;
4. pentru staţii de autobuze, troleibuze, taximetre;
5. pentru locuri de parcare;
6. sageti sau inscripţii;
e) laterale aplicate pe:
1. lucrări de arta (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin);
2. parapete;
3. stâlpi şi copaci situati pe platforma drumului;
4. borduri.
ART. 77
(1) Administratorul drumului public este obligat sa aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, după caz, atât pentru separarea sensurilor şi benzilor de circulaţie, cat şi pentru delimitarea partii carosabile.
(2) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continua simpla sau dubla interzice încălcarea acestuia.
(3) Marcajul format dintr-o linie continua aplicată pe bordura trotuarului sau la marginea partii carosabile interzice stationarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie însoţeşte un indicator de interzicere a stationarii, aceasta precizează lungimea sectorului de drum pe care este valabilă interzicerea.
(4) Marcajul longitudinal format din linii continue care delimiteaza banda pe care este aplicat şi un marcaj simbolizand o anumită categorie sau anumite categorii de vehicule semnifica faptul ca banda este rezervată circulaţiei acelei sau acelor categorii de vehicule.
ART. 78
Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinua simpla sau dubla permite trecerea peste acesta, dacă manevra sau reglementările instituite impun acest lucru.
ART. 79
(1) Marcajul cu linie discontinua poate fi simplu sau dublu şi se foloseşte în următoarele situaţii:
a) marcajul cu linie discontinua simpla:
1. pentru separarea sensurilor de circulaţie, pe drumurile cu doua benzi şi circulaţie în ambele sensuri;
2. pentru separarea benzilor de circulaţie pe acelaşi sens, pe drumurile cu cel puţin doua benzi pe sens;
3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinua la una continua. În localităţi acest marcaj nu este obligatoriu;
4. pentru a separa, pe autostrazi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulaţie;
5. pentru marcaje de ghidare în intersectii;
b) marcajul cu linie discontinua dubla, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este însoţit de dispozitive luminoase speciale prevăzute la art. 56.
(2) Linia continua se foloseşte în următoarele situaţii:
a) linia continua simpla, pentru separarea sensurilor de circulaţie, a benzilor de acelaşi sens la apropierea de intersectii şi în zone periculoase;
b) linia continua dubla, pentru separarea sensurilor de circulaţie cu minimum doua benzi pe fiecare sens, precum şi la drumuri cu o banda pe sens sau în alte situaţii stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul poliţiei rutiere.
(3) În cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continua şi una discontinua alăturate, conducatorul de vehicul trebuie sa respecte semnificatia liniei celei mai apropiate în sensul de mers.
(4) Pe drumurile cu circulaţie în ambele sensuri prevăzute cu o singura banda pe sens, pe distanta cuprinsă între indicatoarele de avertizare "Copii", aferente celor doua sensuri, marcajul de separare a sensurilor se executa cu linie continua.
ART. 80
(1) Marcajele de delimitare a partii carosabile sunt amplasate în lungul drumului, se executa la limita din dreapta a partii carosabile în sensul de mers, cu excepţia autostrazilor şi a drumurilor expres, unde marcajul se aplica şi pe partea stanga, lângă mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulaţie. Aceste marcaje pot fi cu linie continua sau discontinua simpla.
(2) Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie sa o urmeze în traversarea unei intersectii ori pentru efectuarea virajului la stanga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul în care axul central ori liniile de separare a benzii de circulaţie nu sunt coliniare.
(3) Marcajele pentru interzicerea stationarii se pot realiza:
a) prin linie continua galbena aplicată pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dubland marcajul de delimitare a partii carosabile spre exteriorul platformei drumului;
b) printr-o linie în zig-zag la marginea partii carosabile.
(4) Marcajele prin sageti sunt folosite pentru:
a) selectarea pe benzi;
b) schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentară pentru vehicule lente, banda care se suprima prin ingustarea partii carosabile);
c) repliere, numai în afară localităţilor pe drumuri cu o banda pe sens şi dublu sens de circulaţie.
ART. 81
(1) Marcajul transversal constând dintr-o linie continua, aplicată pe lăţimea uneia sau mai multor benzi, indica linia înaintea căreia vehiculul trebuie oprit la intalnirea indicatorului "Oprire". Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusa printr-un semnal luminos, printr-o comanda a agentului care dirijeaza circulaţia, de prezenta unei treceri la nivel cu o cale ferată, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. Înaintea marcajului ce însoţeşte indicatorul "Oprire" se poate aplica pe partea carosabilă inscripţia "Stop".
(2) Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinua, aplicată pe lăţimea uneia sau mai multor benzi, indica linia care nu trebuie depăşită atunci când se impune cedarea trecerii. Înaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabilă un marcaj sub forma de triunghi având o latura paralela cu linia discontinua, iar varful îndreptat spre vehiculul care se apropie.
(3) Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indica locul pe unde pietonii trebuie sa traverseze drumul. Aceste linii au lăţimea mai mare decât a oricăror alte marcaje.
(4) Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic fata de axul drumului, indica locul destinat traversarii partii carosabile de către biciclisti.
ART. 82
(1) În scopul sporirii impactului vizual asupra participanţilor la trafic, pe partea carosabilă se pot executa marcaje sub forma de inscripţii, simboluri şi figuri.
(2) Pe autostrazi, pe drumurile expres şi pe drumuri naţionale deschise traficului internaţional (E), la extremitatile partii carosabile se aplica marcaje rezonatoare pentru avertizarea conducătorilor de autovehicule la ieşirea de pe partea carosabilă.
ART. 83
(1) Marcajele, cum sunt: sagetile, inscripţiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificatia indicatoarelor sau pentru a da participanţilor la trafic indicaţii care nu le pot fi furnizate, în mod adecvat, prin indicatoare.
(2) Marcajul sub forma unei sau unor sageti, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obliga la urmarea direcţiei sau direcţiilor astfel indicate. Sageata de repliere care este oblica fata de axul drumului, aplicată pe o banda sau intercalata într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizeaza obligaţia ca vehiculul care nu se afla pe banda indicată de sageata sa fie condus pe acea banda.
(3) Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnifica interzicerea stationarii vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completată cu înscrisul "Bus" sau "Taxi" poate fi folosită pentru semnalizarea statiilor de autobuze şi troleibuze, respectiv de taximetre.
(4) Marcajul aplicat în afară benzilor, format din linii paralele, inconjurate sau nu cu o linie de contur, delimiteaza spaţiul interzis circulaţiei.
(5) Marcajele se pot aplica şi pe ziduri de sprijin, parapete de protecţie sau alte amenajări rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conducătorilor de vehicule.
(6) Marcajele sunt de regula de culoare alba, cu excepţia celor ce se aplica pe elementele laterale drumului, care sunt de culoare alba, neagra sau galbena şi neagra, precum şi a celor provizorii, folosite la organizarea circulaţiei în zona lucrărilor, care sunt de culoare galbena. În zonele periculoase sau unde stationarea vehiculelor este limitată în timp, marcajele pot fi şi de alte culori.

SECŢIUNEA a 5-a
Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului şi a lucrărilor

ART. 84
(1) În afară localităţilor, limitele laterale ale platformei drumului se semnalizeaza cu stâlpi de ghidare lamelari, de culoare alba, omologati, instalati la intervale de 50 m între ei, sau prin parapete. Pe stâlpii de ghidare lamelari şi pe parapete se aplica dispozitive reflectorizante de culoare roşie şi alba sau galbena. Dispozitivele reflectorizante de culoare roşie trebuie sa fie vizibile numai pe partea dreapta a drumului în sensul de mers. Materialele din care sunt confectionati stâlpii de ghidare lamelari nu trebuie sa fie dure.
(2) Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta şi pe parapetele de protecţie, pereţii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenajări rutiere ori instalaţii laterale drumului.
ART. 85
(1) Semnalizarea lucrărilor executate pe drumurile publice este obligatorie şi se realizează în scopul asigurării desfăşurării în condiţii corespunzătoare a circulaţiei pe sectorul de drum rămas neafectat sau, după caz, în scopul devierii acesteia pe variante ocolitoare şi are semnificatia interzicerii circulaţiei în zona afectată de lucrări.
(2) Sectoarele de drum afectate de lucrări trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare şi mijloace auxiliare de semnalizare rutiera, precum semafoare, balize directionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete din material plastic lestabile şi carucioare portsemnalizare, prevăzute cu elemente fluorescent-reflectorizante. Acestea nu trebuie confectionate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie însoţite de lampi cu lumina galbena intermitenta.
(3) Pentru organizarea circulaţiei pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instaleaza indicatoare şi balize reflectorizante sau, după caz, amenajări rutiere tip "limitatoare de viteza" şi se aplica marcaje, corespunzător situaţiei create. Dacă este cazul, dirijarea circulaţiei se realizează prin semnale luminoase ori semnale ale lucrătorului de drumuri desemnat şi special instruit.
ART. 86
(1) Semnalizarea instituită pe sectoarele de drum pe care se executa lucrări trebuie intretinuta şi modificată corespunzător evoluţiei acestora. La terminarea lucrărilor executantul trebuie sa asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, şi refacerea semnalizarii iniţiale sau modificarea ei, potrivit noilor condiţii de circulaţie.
(2) Persoanele care executa lucrări de orice natura pe partea carosabilă a drumului public sunt obligate sa poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent şi reflectorizant, de culoare galbena sau portocalie, pentru a fi observate cu usurinta de participanţii la trafic.
ART. 87
Nicio lucrare care afectează drumul public nu poate fi începută sau, după caz, continuată dacă executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului şi acordul poliţiei, dacă nu a realizat semnalizarea temporară corespunzătoare, iar termenul aprobat a fost depăşit ori lucrarea se executa în alte condiţii decât cele stabilite în autorizaţie sau acord.

SECŢIUNEA a 6-a
Semnalele politistilor şi ale altor persoane care dirijeaza circulaţia

ART. 88
(1) Semnalele politistului care dirijeaza circulaţia au următoarele semnificatii:
a) bratul ridicat vertical semnifica "atentie, oprire" pentru toţi participanţii la trafic care se apropie, cu excepţia conducătorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în condiţii de siguranta. Dacă semnalul este dat într-o intersectie, aceasta nu impune oprirea conducătorilor de vehicule care se afla deja angajaţi în traversare;
b) bratul sau bratele intinse orizontal semnifica "oprire" pentru toţi participanţii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circula din direcţia sau direcţiile intersectate de bratul sau bratele intinse. După ce a dat acest semnal, politistul poate cobori bratul sau bratele, poziţia sa însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participanţii la trafic care vin din fata ori din spate;
c) balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumina roşie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant semnifica "oprire" pentru participanţii la trafic spre care este îndreptat;
d) balansarea pe verticala a bratului, având palma orientata către sol, semnifica reducerea vitezei;
e) rotirea vioaie a bratului semnifica mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grabirea traversarii drumului de către pietoni.
(2) Politistul care dirijeaza circulaţia poate efectua semnal cu bratul ca vehiculul sa avanseze, sa depăşească, sa treacă prin fata ori prin spatele sau, sa îl ocoleasca prin partea sa stanga sau dreapta, iar pietonii sa traverseze drumul ori sa se oprească.
(3) La efectuarea comenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2), politistul poate folosi şi fluierul.
ART. 89
(1) Oprirea participanţilor la trafic este obligatorie şi la semnalele date de:
a) poliţiştii de frontiera;
b) indrumatorii de circulaţie ai Ministerului Apărării;
c) agenţii de cale ferată, la trecerile la nivel;
d) personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice;
e) membrii patrulelor şcolare de circulaţie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unităţilor de învăţământ;
f) nevăzători, prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceştia traverseaza strada.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pot efectua şi următoarele semnale:
a) balansarea bratului în plan vertical, cu palma mainii orientata către sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifica reducerea vitezei;
b) rotirea vioaie a bratului, care semnifica mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grabirea traversarii drumului de către pietoni.
ART. 90
Persoanele prevăzute la art. 88 alin. (1) şi la art. 89 alin. (1) lit. a)-e) care dirijeaza circulaţia trebuie sa fie echipate şi plasate astfel încât sa poată fi observate şi recunoscute cu usurinta de către participanţii la trafic.

SECŢIUNEA a 7-a
Semnalele utilizate de conducătorii autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritara şi obligaţiile celorlalţi participanţi la trafic

ART. 91
(1) Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase şi sonore, se folosesc de către conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numai dacă intervenţia sau misiunea impune urgenta.
(2) Semnalele mijloacelor de avertizare luminoasa pot fi folosite şi fără a fi însoţite de cele sonore, în funcţie de natura misiunii ori de condiţiile de trafic, situaţie în care autovehiculul respectiv nu are regim de circulaţie prioritara.
(3) Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonora separat de cele luminoase.
ART. 92
(1) Politistul rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei poate utiliza şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispoziţie sau o indicaţie participanţilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce.
(2) Politistul rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei poate executa semnale cu bratul, cu sau fără baston reflectorizant, scos pe partea laterala dreapta a vehiculului. Acest semnal semnifica oprire pentru conducătorii vehiculelor care circula în spatele autovehiculului poliţiei. Acelaşi semnal efectuat pe partea stanga a autovehiculului semnifica oprire pentru conducătorii vehiculelor care circula pe banda din partea stanga în acelaşi sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului poliţiei.
ART. 93
Conducătorii de autovehicule care se apropie de o coloana oficială o pot depăşi dacă li se semnalizeaza aceasta manevra de către politistul rutier. Se interzice altor participanţi la trafic intercalarea sau atasarea la o astfel de coloana oficială.
ART. 94
(1) Coloanele oficiale se însoţesc de echipaje ale poliţiei rutiere, în condiţiile stabilite prin instrucţiuni emise de ministrul administraţiei şi internelor.
(2) Coloanele de vehicule cu specific militar se însoţesc de autovehicule de control al circulaţiei aparţinând Ministerului Apărării, care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare sonore, precum şi cele luminoase de culoare albastra.
ART. 95
Vehiculele care, prin construcţie sau datorită încărcăturii transportate, depăşesc masa şi/sau gabaritul prevăzute de normele legale, precum şi transporturile speciale pot fi însoţite de echipaje ale poliţiei rutiere numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei Romane.

CAP. V
Reguli de circulaţie

SECŢIUNEA 1
Reguli generale

ART. 96
(1) Participanţii la trafic sunt obligaţi sa anunţe administratorul drumului public ori cea mai apropiată unitate de poliţie atunci când au cunostinta despre existenta pe drum a unui obstacol sau a oricărei alte situaţii periculoase pentru fluenta şi siguranta circulaţiei.
(2) Se interzice oricărei persoane sa arunce, sa lase sau sa abandoneze obiecte, materiale ori substanţe sau sa creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligată sa îl înlăture şi, dacă nu este posibil, sa îi semnalizeze prezenta şi sa anunţe imediat administratorul drumului public şi cea mai apropiată unitate de poliţie.
ART. 97
(1) Copiii cu varsta sub 12 ani sau cu înălţimea sub 150 cm trebuie sa poarte centuri de siguranta adaptate greutatii şi dimensiunilor lor, iar cei cu varsta sub 3 ani se transporta numai în dispozitive de reţinere omologate.
(2) Conducătorilor de autovehicule le este interzis sa transporte copii cu varsta de pana la 12 ani pe scaunul din fata, chiar dacă sunt ţinuţi în brate de persoane majore, în timpul deplasarii pe drumurile publice.
(3) Se interzice conducătorilor de autovehicule, precum şi persoanelor care ocupa scaunul din fata sa ţină în brate animale în timpul deplasarii pe drumurile publice.
(4) Se exceptează de la obligaţia de a purta centura de siguranta:
a) conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi sau care stationeaza;
b) femeile în stare vizibila de graviditate;
c) conducătorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transporta pasageri;
d) persoanele care au certificat medical în care sa fie menţionată afectiunea care contraindica purtarea centurii de siguranta;
e) instructorii auto, pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învaţă sa conducă un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere.
(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) lit. d) sunt obligate sa aibă asupra lor certificatul medical, în conţinutul căruia trebuie sa fie menţionată durata de valabilitate a acestuia.
(6) Afectiunile medicale pentru care se acorda scutire de la portul centurii de siguranta, precum şi modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 98
(1) Se interzice transportul pe motociclete şi pe mopede a mai multe persoane decât locurile stabilite prin construcţie, precum şi al obiectelor voluminoase.
(2) Copiii în varsta de pana la 7 ani, dacă sunt ţinuţi în brate, precum şi cei de pana la 14 ani se transporta numai în atasul motocicletelor.
ART. 99
(1) Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, cu excepţia bicicletelor şi a celor trase sau impinse cu mana, este permisă numai în timpul zilei.
(2) Se interzice conducătorilor vehiculelor prevăzute la alin. (1) sa circule cu acestea cu o viteza mai mare de 30 km/h.

SECŢIUNEA a 2-a
Utilizarea partii carosabile

ART. 100
Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părţile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru mopede, biciclete şi celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse şi pe acostament în sensul de mers, dacă circulaţia se poate face fără pericol.
ART. 101
Când drumul are doua sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda situata lângă acostament sau bordura. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stanga, dacă banda de circulaţie utilizata este ocupată, cu obligaţia de a reveni pe banda din dreapta atunci când acest lucru este posibil.
ART. 102
Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite depasite sau cele care se deplaseaza cu viteza redusă trebuie conduse numai pe banda de lângă acostament sau bordura, dacă în sensul de mers nu este amenajată o banda destinată acestora.
ART. 103
Pe drumul public cu cel mult doua benzi pe sens şi cu o a treia banda pe care este amplasata linia tramvaiului lângă axa drumului, conducătorii de vehicule pot folosi aceasta banda, cu obligaţia sa lase libera calea tramvaiului, la apropierea acestuia.
ART. 104
Vehiculele care efectuează transport public de persoane se conduc pe banda rezervată acestora, dacă o astfel de banda exista şi este semnalizata ca atare. Pe aceeaşi banda pot circula şi autovehiculele cu regim de circulaţie prioritara când se deplaseaza în acţiuni de intervenţii sau în misiuni care au caracter de urgenta.
ART. 105
Se interzice intrarea într-o intersectie chiar dacă semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, dacă din cauza aglomerarii circulaţiei conducătorul de vehicul risca sa rămână imobilizat, stanjenind sau impiedicand desfăşurarea traficului.

SECŢIUNEA a 3-a
Reguli pentru circulaţia vehiculelor

§ 1. Poziţii în timpul mersului şi circulaţia pe benzi

ART. 106
(1) Pe un drum public prevăzut cu minimum 3 benzi pe sens, când conducătorii a doua autovehicule circula în aceeaşi direcţie, dar pe benzi diferite, şi intenţionează sa se înscrie pe banda libera dintre ei, cel care circula pe banda din dreapta este obligat sa permită celui care vine din stanga sa ocupe acea banda.
(2) Pe drumul public cu mai multe benzi, conducătorii de autovehicule care circula pe o banda care se sfârşeşte, pentru a continua deplasarea pe banda din stanga trebuie sa permită trecerea vehiculelor care circula pe acea banda.
ART. 107
(1) La intersectiile prevăzute cu indicatoare şi/sau cu marcaje pentru semnalizarea direcţiei de mers, conducătorii de vehicule trebuie sa se încadreze pe benzile corespunzătoare direcţiei de mers voite cu cel puţin 50 m înainte de intersectie şi sunt obligaţi sa respecte semnificatia indicatoarelor şi marcajelor.
(2) La intersectiile fără marcaje de delimitare a benzilor, conducătorii vehiculelor ocupa în mers, cu cel puţin 50 m înainte de intersectie, următoarele poziţii:
a) rândul de lângă bordura sau acostament, cei care vor sa schimbe direcţia de mers spre dreapta;
b) rândul de lângă axa drumului sau de lângă marcajul de separare a sensurilor, cei care vor sa schimbe direcţia de mers spre stanga. Când circulaţia se desfăşoară pe drumuri cu sens unic, conducătorii de vehicule care intenţionează sa vireze la stanga sunt obligaţi sa ocupe rândul de lângă bordura sau acostamentul din partea stanga;
c) oricare dintre randuri, cei care vor sa meargă înainte.
(3) Dacă în intersectie circula şi tramvaie, iar spaţiul dintre sina din dreapta şi trotuar nu permite circulaţia pe doua sau mai multe randuri, toţi conducătorii de vehicule, indiferent de direcţia de deplasare, vor circula pe un singur rând, lăsând liber traseul tramvaiului.
(4) În cazul în care tramvaiul este oprit într-o statie fără refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie sa oprească în ordinea sosirii, în spatele acestuia, şi sa isi reia deplasarea numai după ce uşile tramvaiului au fost închise şi s-au asigurat ca nu pun în pericol siguranta pietonilor angajaţi în traversarea drumului public.
ART. 108
Schimbarea direcţiei de mers prin virare la dreapta sau la stanga este interzisă în locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceasta semnificatie.
ART. 109
Dacă în apropierea unei intersectii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obliga sa se circule într-o anumită direcţie, vehiculele trebuie sa fie conduse numai în direcţia sau direcţiile indicate.
ART. 110
(1) În situaţiile în care exista benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea direcţiei de deplasare se face prin stanga centrului imaginar al intersectiei, iar dacă exista un marcaj de ghidare, cu respectarea semnificatiei acestuia.
(2) Schimbarea direcţiei de mers spre stanga, în cazul vehiculelor care intra într-o intersectie circulând pe acelaşi drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectuează prin stanga centrului intersectiei, fără intersectarea traiectoriei acestora.
(3) Amenajările rutiere sau obstacolele din zona mediana a partii carosabile se ocolesc prin partea dreapta.
ART. 111
Se interzice circulaţia participanţilor la trafic pe sectoarele de drum public la începutul cărora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul.

§ 2. Semnalele conducătorilor de vehicule

ART. 112
Conducătorii de vehicule semnalizeaza cu mijloacele de avertizare luminoasa, sonora sau cu bratul, după caz, înaintea efectuării oricărei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.
ART. 113
(1) Mijloacele de avertizare sonora trebuie folosite de la o distanta de cel puţin 25 m fata de cei cărora li se adresează, pe o durata de timp care sa asigure perceperea semnalului şi fără sa îi determine pe aceştia la manevre ce pot pune în pericol siguranta circulaţiei.
(2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonora nu poate fi folosită în zonele de acţiune a indicatorului "Claxonarea interzisă".
(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2):
a) conducătorii autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritara când se deplaseaza în acţiuni de intervenţii sau în misiuni care au caracter de urgenta;
b) conducătorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.
ART. 114
(1) Conducătorii de autovehicule, tramvaie şi mopede sunt obligaţi sa folosească instalaţiile de iluminare şi/sau semnalizare a acestora, după cum urmează:
a) luminile de poziţie sau de stationare pe timpul imobilizarii vehiculului pe partea carosabilă în afară localităţilor, de la lăsarea serii şi pana în zorii zilei, ziua când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori în alte condiţii care reduc vizibilitatea pe drumul public;
b) luminile de intalnire sau de drum, în mers, atât în localităţi, cat şi în afară acestora, după gradul de iluminare a drumului public;
c) luminile de intalnire şi cele de ceata pe timp de ceata densa;
d) luminile de intalnire ale autovehiculelor care însoţesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate de persoane şi cele care tracteaza alte vehicule sau care transporta mărfuri ori produse periculoase, în timpul zilei;
e) luminile de intalnire atunci când ploua torential, ninge abundent ori în alte condiţii care reduc vizibilitatea pe drum;
f) luminile pentru mersul înapoi atunci când vehiculul este manevrat către înapoi;
g) luminile indicatoare de direcţie pentru semnalizarea schimbării direcţiei de mers, inclusiv la punerea în mişcare a vehiculului de pe loc.
(2) Pe timpul nopţii, la apropierea a doua vehicule care circula din sensuri opuse, conducătorii acestora sunt obligaţi ca de la o distanta de cel puţin 200 m sa folosească luminile de intalnire concomitent cu reducerea vitezei. Când conducătorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circula în fata sa, acesta este obligat sa folosească luminile de intalnire de la o distanta de cel puţin 100 m.
(3) Pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă conducătorii de autovehicule şi tramvaie care se apropie de o intersectie nedirijata prin semnale luminoase sau de către politisti sunt obligaţi sa semnalizeze prin folosirea alternanta a luminilor de intalnire cu cele de drum dacă nu incalca astfel prevederile alin. (2).
(4) Pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă autovehiculele sau remorcile cu defectiuni la sistemul de iluminare şi semnalizare luminoasa nu pot fi conduse sau remorcate fără a avea în funcţiune pe partea stanga, în fata o lumina de intalnire şi în spate una de poziţie.
(5) Luminile de avarie se folosesc în următoarele situaţii:
a) când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă;
b) când vehiculul se deplaseaza foarte lent şi/sau constituie el însuşi un pericol pentru ceilalţi participanţi la trafic;
c) când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat.
(6) În situaţiile prevăzute la alin. (5), conducătorii de autovehicule, tramvaie sau mopede trebuie sa pună în funcţiune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi şi în cazul în care aceasta manevra este impusa de blocarea circulaţiei pe sensul de mers.
(7) Când circula prin tunel conducătorul de vehicul este obligat sa folosească luminile de intalnire.
ART. 115
Un vehicul poate fi oprit sau stationat cu toate luminile stinse, în locurile în care aceste manevre sunt permise, atunci când se afla:
a) pe un drum iluminat, astfel încât vehiculul este vizibil de la o distanta de cel puţin 50 m;
b) în afară partii carosabile, pe un acostament consolidat;
c) în localităţi, la marginea partii carosabile, în cazul motocicletelor cu doua roti, fără atas şi a mopedelor, care nu sunt prevăzute cu sursa de energie.
ART. 116
(1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa semnalizeze schimbarea direcţiei de deplasare, depăşirea, oprirea şi punerea în mişcare.
(2) Intenţia conducătorilor de autovehicule, tramvaie sau mopede de a schimba direcţia de mers, de a ieşi dintr-un rând de vehicule stationate sau de a intra într-un asemenea rând, de a trece pe o alta banda de circulaţie sau de a vira spre dreapta ori spre stanga sau care urmează sa efectueze întoarcere, depasire ori oprire se semnalizeaza prin punerea în funcţiune a luminilor indicatoare de direcţie cu cel puţin 50 m în localităţi şi 100 m în afară localităţilor, înainte de începerea efectuării manevrelor.
(3) Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tramvaielor sau mopedelor pe partea carosabilă se semnalizeaza cu lumina roşie din spate.
ART. 117
(1) Conducătorii vehiculelor cu doua roti, precum şi ai celor cu tracţiune animala ori ai celor trase sau impinse cu mana sunt obligaţi sa efectueze următoarele semnale:
a) bratul stang intins orizontal atunci când intenţionează sa schimbe direcţia de mers spre stanga sau de a depăşi;
b) bratul drept intins orizontal atunci când intenţionează sa schimbe direcţia de mers spre dreapta;
c) bratul drept intins orizontal balansat în plan vertical atunci când intenţionează sa oprească.
(2) Semnalele prevăzute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel puţin 25 m înainte de efectuarea manevrelor.

§ 3. Depăşirea

ART. 118
Conducătorul de vehicul care efectuează depăşirea este obligat:
a) sa se asigure ca acela care îl urmează sau îl preceda nu a semnalizat intenţia începerii unei manevre similare şi ca poate depăşi fără a pune în pericol sau fără a stanjeni circulaţia din sens opus;
b) sa semnalizeze intenţia de efectuare a depăşirii;
c) sa păstreze în timpul depăşirii o distanta laterala suficienta fata de vehiculul depăşit;
d) sa reintre pe banda sau în sirul de circulaţie iniţial după ce a semnalizat şi s-a asigurat ca poate efectua aceasta manevra în condiţii de siguranta pentru vehiculul depăşit şi pentru ceilalţi participanţi la trafic.
ART. 119
Conducătorul de vehicul care urmează sa fie depăşit este obligat:
a) sa nu mărească viteza de deplasare;
b) sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile sau a benzii pe care se deplaseaza.
ART. 120
(1) Se interzice depăşirea vehiculelor:
a) în intersectii cu circulaţia nedirijata;
b) în apropierea varfurilor de rampa, când vizibilitatea este redusă sub 50 m;
c) în curbe şi în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m;
d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri şi în tuneluri. Prin excepţie, pot fi depasite în aceste locuri vehiculele cu tracţiune animala, motocicletele fără atas, mopedele şi bicicletele, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurata pe o distanta mai mare de 20 m, iar lăţimea drumului este de cel puţin 7 m;
e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare şi marcaje;
f) pe trecerile la nivel cu calea ferată curenta şi la mai puţin de 50 m înainte de acestea;
g) în dreptul statiei pentru tramvai, atunci când acesta este oprit, iar statia nu este prevăzută cu refugiu pentru pietoni;
h) în zona de acţiune a indicatorului "Depăşirea interzisă";
i) când pentru efectuarea manevrei se incalca marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circula, chiar şi parţial, pe sensul opus, ori se incalca marcajul care delimiteaza spaţiul de interzicere;
j) când din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conducătorul acestuia este obligat sa efectueze manevre de evitare a coliziunii;
k) pe sectorul de drum unde s-a format o coloana de vehicule în asteptare, dacă prin aceasta se intra pe sensul opus de circulaţie.
(2) Se interzice depăşirea coloanei oficiale.

§ 4. Viteza şi distanta între vehicule

ART. 121
(1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa respecte viteza maxima admisă pe sectorul de drum pe care circula şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum şi cea impusa prin mijloacele de semnalizare.
(2) Nerespectarea regimului de viteza stabilit conform legii se constata de către poliţiştii rutieri, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.
(3) Administratorul drumului public este obligat sa instaleze indicatoare pentru reglementarea regimului de viteza.
(4) În afară localităţilor, înaintea statiilor mijloacelor de transport public de persoane şi/sau a trecerilor pentru pietoni, la o distanta de 100 m fata de acestea, administratorul drumului este obligat sa realizeze amenajări rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor.
ART. 122
Se interzice conducătorilor de vehicule sa reducă brusc viteza ori sa efectueze o oprire neasteptata, fără motiv întemeiat.
ART. 123
Conducătorul de vehicul este obligat sa circule cu o viteza care sa nu depăşească 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afară localităţilor, în următoarele situaţii:
a) la trecerea prin intersectiile cu circulaţie nedirijata;
b) în curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau în care vizibilitatea este mai mica de 50 m;
c) la trecerea pe lângă grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent dacă acestea se afla în mers sau stationeaza pe partea carosabilă a drumurilor cu o singura banda de circulaţie pe sens;
d) la trecerea pe lângă animale care sunt conduse pe partea carosabilă sau pe acostament;
e) când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţa, zapada batatorita, mazga sau piatra cubica umeda;
f) pe drumuri cu denivelari, semnalizate ca atare;
g) în zona de acţiune a indicatorului de avertizare "Copii" în intervalul orar 7,00-22,00, precum şi a indicatorului "Accident";
h) la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare şi marcaje, când drumul public are cel mult o banda pe sens, iar pietonii aflaţi pe trotuar, în imediata apropiere a partii carosabile, intenţionează sa se angajeze în traversare;
i) la schimbarea direcţiei de mers prin viraje;
j) când vizibilitatea este sub 100 m în condiţii de ceata, ploi torentiale, ninsori abundente.
ART. 124
Administratorul drumului public este obligat ca în locurile prevăzute la art. 123 sa instaleze indicatoare de avertizare şi sa ia măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere care sa determine conducătorii de vehicule sa reducă viteza de deplasare.

§ 5. Reguli referitoare la manevre

ART. 125
Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celălalt prin manevrare înainte şi înapoi sau prin viraj, conducătorul acestuia este obligat sa semnalizeze şi sa se asigure ca din fata, din spate sau din lateral nu circula în acel moment niciun vehicul.
ART. 126
Se interzice întoarcerea vehiculului:
a) în locurile în care este interzisă oprirea voluntara a vehiculelor, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 142 lit. f);
b) în intersectiile în care este interzis virajul la stanga, precum şi în cele în care, pentru efectuare, este necesară manevrarea înainte şi înapoi a vehiculului;
c) în locurile unde soliditatea drumului nu permite;
d) pe drumurile cu sens unic;
e) pe marcajul pietonal;
f) în locurile în care este instalat indicatorul "Întoarcerea interzisă".
ART. 127
(1) Pe drumurile publice inguste şi/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circula din sensuri opuse, unele pe lângă altele, este imposibila sau periculoasa, se procedează după cum urmează:
a) la intalnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conducătorul acestuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele;
b) la intalnirea unui vehicul greu cu un vehicul uşor, conducătorul acestuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele;
c) la intalnirea unui vehicul care efectuează transport public de persoane cu un vehicul de transport mărfuri conducătorul acestuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele.
(2) În cazul vehiculelor de aceeaşi categorie, obligaţia de a efectua o manevra de mers înapoi revine conducatorului care urca, cu excepţia cazului când este mai uşor şi exista condiţii pentru conducătorul care coboară sa execute aceasta manevra, mai ales atunci când se afla aproape de un refugiu.
ART. 128
(1) Se interzice mersul înapoi cu vehiculul:
a) în cazurile prevăzute la art. 126, cu excepţia lit. d);
b) pe o distanta mai mare de 50 m;
c) la ieşirea de pe proprietăţi alăturate drumurilor publice.
(2) În locurile în care mersul înapoi este permis, dar vizibilitatea în spate este împiedicată, vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conducătorul acestuia este dirijat de cel puţin o persoana aflată în afară vehiculului.
(3) Persoana care dirijeaza manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligată sa se asigure ca manevra se efectuează fără a pune în pericol siguranta participanţilor la trafic.
(4) Mersul înapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomanda dotarea autovehiculelor şi cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.

§ 6. Intersectii şi obligaţia de a ceda trecerea

ART. 129
(1) Vehiculul care circula pe un drum public pe care este instalat unul dintre indicatoarele având semnificatia: "Drum cu prioritate", "Intersectie cu un drum fără prioritate" sau "Prioritate fata de circulaţia din sens invers" are prioritate de trecere.
(2) Când doua vehicule urmează sa se intalneasca într-o intersectie dirijata prin indicatoare, venind de pe doua drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeaşi semnificatie, vehiculul care vine din dreapta are prioritate.
ART. 130
Conducătorul de vehicul care se apropie de intrarea într-o intersectie, simultan cu un autovehicul cu regim de circulaţie prioritara care are în funcţiune semnalele luminoase şi sonore, are obligaţia sa îi acorde prioritate de trecere.
ART. 131
(1) La apropierea de o statie pentru mijloace de transport public de persoane prevăzută cu alveola, din care conducătorul unui astfel de vehicul semnalizeaza intenţia de a ieşi, conducătorul vehiculului care circula pe banda de lângă acostament sau bordura este obligat sa reducă viteza şi, la nevoie, sa oprească pentru a-i permite reintrarea în trafic.
(2) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa acorde prioritate de trecere pietonilor aflaţi pe partea carosabilă pentru a urca în tramvai sau după ce au coborat din acesta, dacă tramvaiul este oprit în statie fără refugiu.
ART. 132
Conducătorul vehiculului al cărui mers înainte este obturat de un obstacol sau de prezenta altor participanţi la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, este obligat sa reducă viteza şi, la nevoie, sa oprească pentru a permite trecerea vehiculelor care circula din sens opus.
ART. 133
În cazul prevăzut la art. 51 alin. (2), conducătorii vehiculelor sunt obligaţi sa acorde prioritate de trecere participanţilor la trafic cu care se intersectează şi care circula conform semnificatiei culorii semaforului care li se adresează.
ART. 134
La ieşirea din zonele rezidentiale sau pietonale, conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersectează.
ART. 135
Conducătorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere şi în următoarele situaţii:
a) la intersectia nedirijata atunci când pătrunde pe un drum naţional venind de pe un drum judeţean, comunal sau local;
b) la intersectia nedirijata atunci când pătrunde pe un drum judeţean venind de pe un drum comunal sau local;
c) la intersectia nedirijata atunci când pătrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local;
d) când urmează sa pătrundă într-o intersectie cu circulaţie în sens giratoriu fata de cel care circula în interiorul acesteia;
e) când circula în panta fata de cel care urca, dacă pe sensul de mers al celui care urca se afla un obstacol imobil. În aceasta situaţie manevra nu este considerată depasire în sensul prevederilor art. 120 lit. j);
f) când se pune în mişcare sau la pătrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alăturată acestuia fata de vehiculul care circula pe drumul public, indiferent de direcţia de deplasare;
g) când efectuează un viraj spre stanga sau spre dreapta şi se intersectează cu un biciclist care circula pe o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare;
h) pietonului care traverseaza drumul public, prin loc special amenajat, marcat şi semnalizat corespunzător ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se afla pe sensul de mers al vehiculului.

§ 7. Trecerea la nivel cu calea ferată

ART. 136
(1) La trecerea la nivel cu calea ferată curenta, conducătorul de vehicul este obligat sa circule cu viteza redusă şi sa se asigure ca din partea stanga sau din partea dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.
(2) La traversarea caii ferate, pietonii sunt obligaţi sa se asigure ca din stanga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.
ART. 137
(1) Conducătorul de vehicul poate traversa calea ferată curenta prevăzută cu bariere sau semibariere, dacă acestea sunt ridicate şi semnalele luminoase şi sonore nu funcţionează, iar semnalul cu lumina alba intermitenta cu cadenta lenta este în funcţiune.
(2) Când circulaţia la trecerea la nivel cu calea ferată curenta este dirijata de agenţi de cale ferată, conducătorul de vehicul trebuie sa respecte semnalele acestora.
ART. 138
(1) Conducătorul de vehicul este obligat sa oprească atunci când:
a) barierele sau semibarierele sunt coborate, în curs de coborare sau de ridicare;
b) semnalul cu lumini roşii şi/sau semnalul sonor sunt în funcţiune;
c) intalneste indicatorul "Trecerea la nivel cu calea ferată simpla, fără bariere", "Trecerea la nivel cu calea ferată dubla, fără bariere" sau "Oprire".
(2) Vehiculele trebuie sa oprească, în ordinea sosirii, în locul în care exista vizibilitate maxima asupra caii ferate fără a trece de indicatoarele prevăzute la alin. (1) lit. c) sau, după caz, înaintea marcajului pentru oprire ori înaintea barierelor sau semibarierelor, când acestea sunt închise, în curs de coborare sau de ridicare.
ART. 139
(1) În cazul imobilizarii unui vehicul pe calea ferată, conducătorul acestuia este obligat sa scoată imediat pasagerii din vehicul şi sa elibereze platforma caii ferate, iar când nu este posibil, sa semnalizeze prezenta vehiculului cu orice mijloc adecvat.
(2) Participanţii la trafic, care se găsesc în apropierea locului unde un vehicul a rămas imobilizat pe calea ferată, sunt obligaţi sa acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea prezentei lui.
(3) Conducatorului de vehicul îi este interzis sa treacă sau sa ocoleasca porţile de gabarit instalate înaintea căilor ferate electrificate, dacă înălţimea sau incarcatura vehiculului atinge ori depăşeşte partea superioară a portii.
ART. 140
(1) La intersectarea unui drum public cu o cale ferată industriala, accesul vehiculelor feroviare se face numai după semnalizarea corespunzătoare şi din timp de către cel puţin un agent de cale ferată.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa se conformeze semnificatiei semnalelor agenţilor de cale ferată.

§ 8. Oprirea, stationarea şi parcarea

ART. 141
(1) Conducătorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice, care se indeparteaza de acestea, sunt obligaţi sa acţioneze frana de ajutor, sa oprească funcţionarea motorului şi sa cupleze într-o treapta de viteza inferioară sau în cea de parcare dacă autovehiculul are transmisie automată.
(2) În cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului în panta sau în rampa, pe lângă obligaţiile prevăzute la alin. (1) conducătorul trebuie sa bracheze rotile directoare.
(3) În cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului în pasaje subterane sau în tuneluri, conducătorul acestuia este obligat sa oprească funcţionarea motorului.
(4) În localităţi, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau stationarea voluntara a vehiculelor este permisă şi pe partea stanga, dacă rămâne libera cel puţin o banda de circulaţie.
(5) În afară localităţilor oprirea sau stationarea voluntara a vehiculelor se face în afară partii carosabile, iar atunci când nu este posibil, cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia.
(6) Nu este permisă stationarea pe partea carosabilă, în timpul nopţii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu tracţiune animala ori a celor trase sau impinse cu mana.
(7) Nu este permisă oprirea sau stationarea în tuneluri. În situaţii de urgenta sau de pericol conducatorului de autovehicul îi este permisă oprirea sau stationarea numai în locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător. În caz de imobilizare prelungită a autovehiculului în tunel, conducătorul de vehicul este obligat sa oprească motorul.
ART. 142
Se interzice oprirea voluntara a vehiculelor:
a) în zona de acţiune a indicatorului "Oprirea interzisă";
b) pe trecerile la nivel cu calea ferată curenta şi la o distanta mai mica de 50 m înainte şi după acestea;
c) pe poduri, pe şi sub pasaje denivelate, precum şi pe viaducte;
d) în curbe şi în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 m;
e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai puţin de 25 m înainte şi înainte de acestea;
f) în intersectii, inclusiv cele cu circulaţie în sens giratoriu, precum şi în zona de preselecţie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanta mai mica de 25 m de coltul intersectiei;
g) în staţiile mijloacelor de transport public de persoane, precum şi la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea;
h) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stanjeneste circulaţia a doua vehicule venind din sensuri opuse, precum şi în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circula în acelaşi sens ar fi obligaţi, din aceasta cauza, sa treacă peste acest marcaj;
i) în locul în care se impiedica vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;
j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificatiile "Drum ingustat", "Prioritate pentru circulaţia din sens invers" sau "Prioritate fata de circulaţia din sens invers";
k) pe pistele obligatorii pentru pietoni şi/sau biciclisti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;
l) pe platforma caii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puţin de 50 m de acestea, dacă circulaţia vehiculelor pe sine ar putea fi stanjenita sau împiedicată;
m) pe partea carosabilă a autostrazilor, a drumurilor expres şi a celor naţionale europene (E);
n) pe trotuar, dacă nu se asigura spaţiu de cel puţin 1 m pentru circulaţia pietonilor;
o) pe pistele pentru biciclete;
p) în locurile unde este interzisă depăşirea.
ART. 143
Se interzice stationarea voluntara a vehiculelor:
a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntara;
b) în zona de acţiune a indicatorului cu semnificatia "Stationarea interzisă" şi a marcajului cu semnificatia de interzicere a stationarii;
c) pe drumurile publice cu o latime mai mica de 6 m;
d) în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice;
e) în pante şi în rampe;
f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia "Stationare alternanta", în alta zi sau perioada decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificatia "Zona de stationare cu durata limitată" peste durata stabilită.
ART. 144
(1) Administratorul drumului public este obligat sa delimiteze şi sa semnalizeze corespunzător sectoarele de drum public unde este interzisă oprirea sau stationarea vehiculelor.
(2) Administratorul drumului public poate permite oprirea sau stationarea, parţial ori total, a unui vehicul pe trotuar, cu respectarea marcajului, iar în lipsa acestuia, numai dacă rămâne liber cel puţin un culoar de minimum 1 m latime înspre marginea opusă partii carosabile, destinat circulaţiei pietonilor.
ART. 145
Se interzice conducatorului de autovehicul şi pasagerilor ca în timpul opririi sau stationarii sa deschidă ori sa lase deschise uşile acestuia sau sa coboare fără sa se asigure ca nu creează un pericol pentru circulaţie.
ART. 146
Circulaţia vehiculelor şi a pietonilor în spaţiile special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător se desfăşoară conform normelor rutiere, pe intreaga perioada cat parcarile sunt deschise circulaţiei publice.

§ 9. Alte obligaţii şi interdicţii pentru conducătorii de autovehicule şi tramvaie

ART. 147
Conducătorul de autovehicul sau de tramvai este obligat:
1. sa aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi, după caz, atestatul profesional, precum şi celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare;
2. sa circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul şi sa respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate şi admise şi/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competenta pentru autovehiculele conduse;
3. sa verifice funcţionarea sistemului de lumini şi de semnalizare, a instalaţiei de climatizare, sa menţină permanent curate parbrizul, luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului, precum şi placutele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului şi remorcii;
4. sa permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate, în condiţiile legii;
5. sa se prezinte la verificarea medicală periodică, potrivit legii;
6. sa aplice pe parbrizul şi pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducătorii de autovehicule incepatori, dacă are o vechime mai mica de un an de la obţinerea permisului de conducere.
ART. 148
Se interzice conducatorului de autovehicul sau de tramvai:
1. sa conducă un autovehicul sau tramvai cu dovada inlocuitoare a permisului de conducere eliberata fără drept de circulaţie sau a carei valabilitate a expirat;
2. sa transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;
3. sa transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicleta sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mărfuri;
4. sa transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisterna, pe platforma, deasupra încărcăturii, pe părţile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scări şi în remorca, cu excepţia celei special amenajate pentru transportul persoanelor;
5. sa transporte copii în varsta de pana la 12 ani pe scaunul din fata al autovehiculului, chiar dacă sunt ţinuţi în brate de persoane majore;
6. sa transporte în şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau latime depăşeşte, împreună cu incarcatura, dimensiunile acestuia;
7. sa deschidă uşile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, sa pornească de pe loc cu uşile deschise;
8. sa aibă în timpul mersului preocupări de natura a-i distrage în mod periculos atenţia ori sa folosească instalaţii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranta a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic;
9. sa între pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe ori materiale ce pot pune în pericol siguranta circulaţiei;
10. sa aibă aplicate pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale afişe, reclame publicitare, înscrisuri ori accesorii, care restrang sau estompeaza vizibilitatea conducatorului ori a pasagerilor, atât din interior, cat şi din exterior;
11. sa aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, luneta ori pe geamurile laterale, care restrang sau estompeaza vizibilitatea, atât din interior, cat şi din exterior, cu excepţia celor omologate şi certificate, prin marcaj corespunzător, de către autoritatea competenta;
12. sa aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasa, care diminuează eficacitatea acestora, precum şi pe placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, care impiedica citirea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;
13. sa lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comanda, sa oprească motorul ori sa decupleze transmisia în timpul mersului;
14. sa folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonora;
15. sa circule cu autovehiculul cu masa totală maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zapada, gheaţa sau polei, fără a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele şi pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului;
16. sa circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezintă taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisă;
17. sa conducă un autovehicul care emana noxe peste limita legală admisă ori al cărui zgomot în mers sau stationare depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;
18. sa circule cu autovehiculul având placutele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;
19. sa săvârşească acte sau gesturi obscene, sa profereze injurii, sa adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalţi participanţi la trafic;
20. sa circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;
21. sa arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substanţe.
ART. 149
(1) Conducătorul de autovehicul sau de tramvai cu o vechime mai mica de un an de la data obţinerii permisului de conducere are obligaţia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbena, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamarii, de culoare neagra, cu lungimea de 60 mm şi diametrul punctului de 10 mm, după cum urmează:
a) la motocicleta, în partea din spate lângă numărul de înmatriculare;
b) la autovehicul, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe luneta, în partea stanga jos;
c) la autovehiculul care nu este prevăzut cu luneta, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe caroserie în partea din spate stanga sus;
d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe luneta ultimului vagon în partea din spate stanga sus;
e) la autovehiculul care tracteaza o remorca, pe parbrizul autovehiculului în partea din dreapta jos şi pe caroseria remorcii în partea din spate stanga sus.
(2) Conducatorului de vehicul prevăzut la alin. (1) îi este interzis:
a) sa conducă autovehicule care transporta mărfuri sau produse periculoase;
b) sa conducă vehicule destinate testarii sau cele pentru probe;
c) sa conducă vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.

§ 10. Circulaţia vehiculelor destinate transportului de mărfuri sau transportului public de persoane

ART. 150
(1) Incarcatura unui vehicul trebuie sa fie asezata şi, la nevoie, fixată astfel încât:
a) sa nu pună în pericol persoane ori sa nu cauzeze daune proprietăţii publice sau private;
b) sa nu stânjenească vizibilitatea conducatorului şi sa nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului;
c) sa nu fie tarata, sa nu se scurgă şi sa nu cada pe drum;
d) sa nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii şi placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori provizoriu, iar în cazul vehiculelor fără motor, semnalele făcute cu bratele de conducătorul acestora;
e) sa nu provoace zgomot care sa jeneze conducătorul, participanţii la trafic ori sa sperie animalele şi sa nu producă praf sau mirosuri pestilentiale.
(2) Lanţurile, cablurile, prelatele şi alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protecţia încărcăturii trebuie sa o fixeze cat mai bine de vehicul şi sa nu constituie ele însele un pericol pentru siguranta circulaţiei.
(3) Incarcatura care consta în materiale sau produse ce se pot imprastia în timpul mersului trebuie acoperită cu o prelata. Când incarcatura consta în obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixată pentru a nu se deplasa în timpul transportului şi a nu depăşi gabaritul vehiculului.
ART. 151
Conducătorul de autovehicul sau de tramvai care efectuează transport public de persoane este obligat:
a) sa oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai în staţiile semnalizate ca atare, cu excepţia transportului public de persoane în regim de taxi. Dacă statia este prevăzută cu alveola, oprirea se va face numai în interiorul acesteia;
b) sa deschidă uşile numai după ce vehiculul a fost oprit în statie;
c) sa inchida uşile numai după ce pasagerii au coborat ori au urcat;
d) sa repuna în mişcare autovehiculul sau tramvaiul din statie după ce a semnalizat intenţia şi s-a asigurat ca poate efectua în siguranta aceasta manevra.
ART. 152
Se interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de persoane:
a) sa urce, sa coboare, sa ţină deschise uşile ori sa le deschidă în timpul mersului vehiculului;
b) sa calatoreasca pe scări sau pe părţile exterioare ale caroseriei vehiculului;
c) sa arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substanţe.

§ 11. Remorcarea

ART. 153
(1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singura remorca. Se exceptează tractorul rutier care poate tracta doua remorci, precum şi autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localităţile turistice, cu condiţia ca acesta sa nu fie mai lung de 25 m şi sa nu circule cu viteza mai mare de 25 km/h.
(2) Motocicleta fără atas, precum şi bicicleta pot tracta o remorca uşoară având o singura axa.
ART. 154
Cuplarea unui vehicul cu una sau doua remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dacă:
a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate şi compatibile;
b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehiculului tragator;
c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depăşesc limitele prevăzute de lege;
d) elementele de cuplare ale echipamentelor de franare, de iluminare şi semnalizare luminoasa sunt compatibile;
e) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelari, la efectuarea virajelor sau la schimbarea direcţiei de mers.
ART. 155
(1) În cazul rămânerii în pana a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conducătorul ansamblului este obligat sa îl scoată imediat în afară partii carosabile sau, dacă nu este posibil, sa îl deplaseze lângă bordura ori acostament, asezandu-l paralel cu axa drumului şi luând măsuri pentru remedierea defectiunilor sau, după caz, de remorcare.
(2) Pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă, autovehiculul sau remorca acestuia care are defectiuni la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoasa nu poate fi tractat/tractata pe drumurile publice fără a avea în funcţiune, în partea stanga, în fata, o lumina de intalnire şi în spate, una de poziţie.
ART. 156
(1) Dacă un autovehicul sau o remorca a rămas în pana pe partea carosabilă a drumului şi nu poate fi deplasat/deplasata în afară acesteia, conducătorul autovehiculului este obligat sa pună în funcţiune luminile de avarie şi sa instaleze triunghiurile reflectorizante.
(2) Triunghiurile reflectorizante se instaleaza în fata şi în spatele vehiculului, pe aceeaşi banda de circulaţie, la o distanta de cel puţin 30 m de acesta, astfel încât sa poată fi observate din timp de către participanţii la trafic care se apropie. În localităţi, atunci când circulaţia este intensa, triunghiurile reflectorizante pot fi aşezate la o distanta mai mica sau chiar pe vehicul, astfel încât sa poată fi observate din timp de ceilalţi conducatori de vehicule.
(3) Dacă vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conducătorul poate folosi, pe timpul nopţii ori în condiţii de vizibilitate redusă, o lampa portativa cu lumina galbena intermitenta, care se instaleaza la partea din spate a vehiculului.
(4) Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante ori a luminilor de avarie în mod nejustificat sau pentru a simula o ramanere în pana în locurile unde oprirea ori stationarea este interzisă.
(5) În cazul caderii din vehicule, pe partea carosabilă, a încărcăturii sau a unei părţi din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi înlăturat imediat, conducătorul este obligat sa îl semnalizeze cu unul dintre mijloacele prevăzute la alin. (1)-(3).
ART. 157
(1) Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea următoarelor reguli:
a) conducătorii autovehiculelor tragator şi, respectiv, remorcat trebuie sa posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule;
b) autovehiculul tragator sa nu remorcheze un autovehicul mai greu decât masa lui proprie, cu excepţia cazului când remorcarea se efectuează de către un autovehicul destinat special depanarii;
c) remorcarea trebuie sa se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul ale cărui mecanism de direcţie şi sistem de franare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legatura flexibila omologata, în lungime de 3-5 m. Bara sau legatura flexibila trebuie fixată la elementele de remorcare cu care sunt prevăzute autovehiculele;
d) conducătorul autovehiculului remorcat este obligat sa semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului tragator. Atunci când sistemul de iluminare şi semnalizare nu funcţionează, este interzisă remorcarea acestuia pe timpul nopţii şi în condiţii de vizibilitate redusă, iar ziua poate fi remorcat dacă pe partea din spate are aplicate inscripţia "Fără semnalizare", precum şi indicatorul "Alte pericole".
(2) Dacă remorcarea se realizează prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a partii din fata a autovehiculului remorcat, atunci în acesta nu trebuie sa se afle nicio persoana.
(3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu doua roti, cu sau fără atas, a autovehiculului al cărui sistem de direcţie nu funcţionează sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheaţa ori zapada. Se interzice şi remorcarea a doua sau mai multe autovehicule, a carutelor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau impinse cu mana ori a utilajelor agricole.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), se permite remorcarea unui autovehicul al cărui sistem de direcţie nu funcţionează numai în cazul când remorcarea se realizează prin suspendarea rotilor directoare ale autovehiculului remorcat cu o macara sau sprijinirea rotilor directoare ale autovehiculului remorcat pe o platforma de remorcare.
(5) Conducătorul poate impinge sau tracta, cu propriul autovehicul, în situaţii deosebite, pe distanţe scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul în funcţiune sau pentru a efectua scurte manevre, fără a pune în pericol siguranta deplasarii celorlalţi participanţi la trafic.

§ 12. Zona rezidentiala şi pietonala

ART. 158
(1) În zona rezidentiala, semnalizata ca atare, pietonii pot folosi toată lăţimea partii carosabile, iar jocul copiilor este permis.
(2) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa circule cu o viteza de cel mult 20 km/h, sa nu staţioneze sau sa parcheze vehiculul în afară spaţiilor anume destinate şi semnalizate ca atare, sa nu stânjenească sau sa împiedice circulaţia pietonilor chiar dacă, în acest scop, trebuie sa oprească.
ART. 159
În zona pietonala, semnalizata ca atare, conducătorul de vehicul poate intra numai dacă locuieşte în aceasta zona sau prestează servicii publice "din poarta în poarta" şi nu are alta posibilitate de acces. Acesta este obligat sa circule cu viteza maxima de 5 km/h, sa nu stânjenească ori sa împiedice circulaţia pietonilor şi, dacă este necesar, sa oprească pentru a permite circulaţia acestora.

SECŢIUNEA a 4-a
Reguli pentru alţi participanţi la trafic

§ 1. Circulaţia bicicletelor şi a mopedelor

ART. 160
(1) Bicicletele şi mopedele, atunci când circula pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.
(2) Persoanele care nu poseda permis de conducere pot conduce mopede pe drumurile publice numai dacă fac dovada ca au absolvit un curs de legislaţie rutiera în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule.
(3) Dacă pe direcţia de deplasare exista o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare, conducătorii vehiculelor prevăzute la alin. (1) sunt obligaţi sa circule numai pe aceasta pista. Se interzice circulaţia altor participanţi la trafic pe pista pentru biciclete.
(4) Se recomanda ca, în circulaţia pe drumurile publice, biciclistul sa poarte casca de protecţie omologata.
ART. 161
(1) Se interzice conducătorilor de biciclete sau de mopede:
a) sa circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificatia "Accesul interzis bicicletelor";
b) sa invete sa conducă biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate;
c) sa circule pe trotuare, cu excepţia cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;
d) sa circule fără a tine cel puţin o mana pe ghidon şi ambele picioare pe pedale;
e) sa circule în paralel, cu excepţia situaţiilor când participa la competitii sportive organizate;
f) sa circule în timp ce se afla sub influenta alcoolului, a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;
g) sa se ţină de un vehicul aflat în mers ori sa fie remorcat de un alt vehicul sau impins ori tras de o persoana aflată într-un vehicul;
h) sa transporte o alta persoana, cu excepţia copilului pana la 7 ani, numai dacă vehiculul are montat în fata un suport special, precum şi a situaţiei când vehiculul este construit şi/sau echipat special pentru transportul altor persoane;
i) sa circule pe partea carosabilă în aceeaşi direcţie de mers, dacă exista o cale laterala, o poteca sau un acostament practicabil, ce poate fi folosit;
j) sa transporte sau sa traga orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stanjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulaţia celorlalţi participanţi la trafic;
k) sa circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepţia cazurilor când nu stanjenesc circulaţia pietonilor;
l) sa circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, fără sa îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 14 şi 16;
m) sa circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţa sau zapada;
n) sa circule cu defectiuni tehnice la sistemele de franare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;
o) sa traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplaseaza pe bicicleta sau pe moped;
p) sa circule pe alte benzi decât cea de lângă bordura sau acostament, cu excepţia cazurilor în care, înainte de intersectie, trebuie sa se încadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la stanga;
r) sa circule fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii pana în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;
s) sa conducă vehiculul fără a menţine contactul rotilor cu solul.
(2) Pe timpul circulaţiei pe drumurile publice, conducătorii de biciclete sunt obligaţi sa aibă asupra lor actul de identitate, iar conducătorii de mopede sunt obligaţi sa aibă, în plus, certificatul de absolvire a cursurilor de legislaţie rutiera şi certificatul de înregistrare a vehiculului.

§ 2. Insotirea animalelor

ART. 162
(1) Animalele de povara, de tracţiune ori de calarie, precum şi animalele în turma nu pot fi conduse pe autostrazi, pe drumurile naţionale, în municipii şi oraşe, precum şi pe drumurile la începutul cărora exista indicatoare care le interzic accesul. Animalele de calarie aparţinând poliţiei, jandarmeriei ori Ministerului Apărării pot fi conduse pe drumurile publice din localităţi, atunci când participa la executarea unor misiuni.
(2) Atunci când circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul, turmele trebuie împărţite în grupuri bine separate între ele pentru a nu ingreuna circulaţia celorlalţi participanţi la trafic, fiecare grup având cel puţin un conducător.
(3) Atunci când sunt conduse pe drumul public, animalele şi insotitorii acestora trebuie sa circule pe acostamentul din partea stanga a drumului, în sensul de mers, iar când acesta nu exista, cat mai aproape de marginea din stanga a partii carosabile.
ART. 163
(1) Conducătorul de animale de calarie este obligat:
a) sa conducă animalele astfel încât acestea sa se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia cat mai aproape de marginea din partea dreapta a drumului;
b) sa nu lase animalele nesupravegheate pe partea carosabilă sau în imediata apropiere a acesteia;
c) de la lăsarea serii pana în zorii zilei sa poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;
d) sa traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai după ce s-a asigurat ca o poate face fără pericol;
e) sa semnalizeze schimbarea direcţiei de mers spre stanga prin ridicarea în plan orizontal a bratului stang, iar oprirea prin balansarea bratului drept.
(2) Persoanele care conduc animale izolate sau de povara sunt obligate:
a) sa se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea din partea dreapta a carosabilului;
b) sa conducă animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul unei legături care nu poate avea o lungime mai mare de 2 metri;
c) sa asigure deplasarea animalelor insiruite şi legate unul în spatele altuia;
d) de la lăsarea serii pana în zorii zilei sa poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;
e) sa traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai după ce s-a asigurat ca o pot face fără pericol.
(3) Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea următoarelor reguli:
a) turma trebuie sa aibă în fata şi în spate câte un conducător;
b) pe timpul nopţii sau în orice alte situaţii când vizibilitatea este redusă, conducătorul care se afla în fata turmei trebuie sa aibă un dispozitiv cu lumina de culoare alba, iar cel din spate un dispozitiv cu lumina de culoare roşie;
c) conducătorii turmei trebuie sa ia măsurile necesare ca, pe timpul deplasarii pe drum, animalele sa nu împiedice circulaţia celorlalţi participanţi la trafic;
d) animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea partii carosabile, astfel încât sa nu ocupe mai mult de jumătate din lăţimea sensului de mers;
e) la intersectii, precum şi atunci când traverseaza drumul, conducătorii turmei trebuie sa acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersectează;
f) în deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conducătorii turmei sunt obligaţi sa nu lase animalele nesupravegheate.

§ 3. Circulaţia vehiculelor cu tracţiune animala

ART. 164
Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu tracţiune animala trebuie sa fie conduse pe acostament sau, în lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile.
ART. 165
(1) Conducătorul vehiculului cu tracţiune animala este obligat:
a) sa aibă asupra lui actul de identitate, certificatul de înregistrare, iar pe vehicul montate placutele cu numărul de înregistrare;
b) sa conducă animalele astfel încât acestea sa nu constituie un pericol pentru el şi ceilalţi participanţi la trafic;
c) sa nu oprească sau sa staţioneze pe partea carosabilă a drumului public;
d) pe timpul opririi sau stationarii pe acostament ori în afară partii carosabile, animalele trebuie sa fie legate astfel încât acestea sa nu poată intra pe partea carosabilă;
e) sa nu conducă vehiculul când se afla sub influenta alcoolului, a produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;
f) sa semnalizeze schimbarea direcţiei de mers cu bratul şi sa se asigure ca din fata sau din spate nu circula vehicule cărora le poate pune în pericol siguranta deplasarii;
g) de la lăsarea serii pana în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă sa nu circule pe drumurile publice fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante şi fără ca vehiculul sa aibă în partea din fata un dispozitiv cu lumina alba sau galbena, iar în partea din spate un dispozitiv cu lumina roşie, amplasate pe partea laterala stanga;
h) sa nu părăsească vehiculul sau animalele ori sa doarma în timpul mersului;
i) sa nu transporte obiecte care depăşesc în lungime sau în latime vehiculul, dacă incarcatura nu este semnalizata ziua cu un stegulet de culoare roşie, iar noaptea sau în condiţii de vizibilitate redusă cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat în partea din spate a încărcăturii;
j) sa nu circule cu animale care însoţesc vehiculul, dacă acestea nu sunt legate de latura din dreapta a vehiculului sau de partea din spate a acestuia, cat mai aproape de partea dreapta. Legatura nu trebuie sa fie mai mare de 1,5 m;
k) sa nu pătrundă pe drumurile modernizate sau pietruite cu rotile vehiculului murdare de noroi;
l) sa nu transporte în vehicule persoane care stau în picioare;
m) sa nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice.
(2) Conducătorul de trasura care efectuează transport public de persoane este obligat sa circule în condiţiile stabilite în licenta de autoritatea competenta.

§ 4. Circulaţia pietonilor

ART. 166
Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilată acestuia care circula pe partea carosabilă a drumului, care nu este prevăzut cu trotuar sau acostamente, trebuie sa aibă aplicate pe îmbrăcăminte accesorii fluorescent-reflectorizante sau sa poarte o sursa de lumina, vizibila din ambele sensuri.
ART. 167
(1) Se interzice pietonilor şi persoanelor asimilate acestora:
a) sa se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circulaţie prioritara care are în funcţiune semnalele speciale de avertizare luminoase şi sonore;
b) sa traverseze partea carosabilă prin fata sau prin spatele vehiculului oprit în staţiile mijloacelor de transport public de persoane, cu excepţia cazurilor în care exista treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzător;
c) sa prelungească timpul de traversare a drumului public, sa se oprească ori sa se întoarcă pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevăzute cu semafoare;
d) sa traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise;
e) sa ocupe partea carosabilă în scopul împiedicării circulaţiei;
f) sa traverseze calea ferată atunci când barierele sau semibarierele sunt coborate ori când semnalul luminos sau acustic interzice trecerea;
g) sa circule pe pistele pentru biciclete, amenajate şi semnalizate corespunzător.
(2) Se interzice oricărei persoane sa efectueze acte de comerţ pe partea carosabilă, pe acostament, pe trotuar, în parcari ori în staţiile mijloacelor de transport public de persoane.
ART. 168
(1) Persoanele care se deplaseaza pe drumul public formând un grup organizat, o coloana militară sau un cortegiu trebuie sa circule în formatie de cel mult trei siruri, pe partea dreapta a carosabilului, în sensul lor de mers, ocupand cel mult o banda de circulaţie.
(2) De la lăsarea serii şi pana în zorii zilei, precum şi ziua, în condiţii de vizibilitate redusă, persoanele care se afla în fata şi în spatele sirului dinspre axa drumului trebuie sa aibă o sursa de lumina de culoare alba, respectiv roşie, care sa fie vizibila pentru ceilalţi participanţi la trafic. Persoanele care formează sirul dinspre axa drumului trebuie sa aibă aplicate pe îmbrăcăminte elemente fluorescent-reflectorizante.
(3) Conducătorii de grupuri organizate, de coloane militare sau de cortegii sunt obligaţi sa supravegheze permanent deplasarea acestora pe drumurile publice, pentru a nu stanjeni circulaţia vehiculelor.
(4) Se interzice persoanelor care formează o coloana militară sa meargă în cadenta la trecerea peste poduri.

SECŢIUNEA a 5-a
Circulaţia pe autostrazi

ART. 169
(1) Conducătorii de autovehicule care intra pe autostrazi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie sa cedeze trecerea autovehiculelor care circula pe prima banda a autostrazilor şi sa nu stânjenească în niciun fel circulaţia acestora.
(2) Conducătorii de autovehicule care urmează sa părăsească autostrada sunt obligaţi sa semnalizeze din timp şi sa se angajeze pe banda de ieşire (de decelerare).
ART. 170
Circulaţia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri se desfăşoară pe banda din partea dreapta a autostrazii, cu excepţia cazului în care se efectuează depăşirea sau semnalizarea rutiera existenta instituie o alta reglementare de utilizare a benzilor.

CAP. VI
Circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depasite ori care transporta mărfuri sau produse periculoase

§ 1. Circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depasite

ART. 171
Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, prin construcţie sau datorită încărcăturii transportate, depăşeşte masa totală de 80 tone şi/sau lungimea de 40 m ori lăţimea de 5 m sau înălţimea de 5 m poate circula pe drumul public numai în baza autorizaţiei speciale emise de administratorul acestuia şi cu avizul poliţiei rutiere.
ART. 172
(1) În circulaţia pe drumurile publice, autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, cu sau fără incarcatura, are o latime între 3,2 m şi 4,5 m inclusiv sau o lungime mai mare de 25 m trebuie sa fie precedat de un autovehicul de însoţire, iar cel cu lăţimea mai mare de 4,5 m sau lungimea mai mare de 30 m trebuie sa fie însoţit de doua autovehicule care sa circule unul în fata şi celălalt în spate.
(2) Pe autostrazi autovehiculul care, cu sau fără incarcatura, depăşeşte lăţimea de 3,2 m trebuie sa fie urmat de un autovehicul de însoţire.
(3) Autovehiculul de însoţire trebuie sa fie echipat cu un dispozitiv special de avertizare cu lumina galbena şi sa aibă montata, în funcţie de locul ocupat la însoţire, la partea stanga din fata sau din spate, placuta de identificare reflectorizanta, având fondul alb şi chenarul roşu.
(4) Conducătorul autovehiculului cu masa şi/sau dimensiuni de gabarit depasite, precum şi conducătorii autovehiculelor de însoţire sunt obligaţi sa pună şi sa menţină în funcţiune semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena, prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe toată perioada deplasarii pe drumul public.
ART. 173
Este interzisă circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depasite:
a) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restrictie sau limitare a accesului acestora, dacă vehiculul sau ansamblul de vehicule atinge ori depăşeşte lăţimea, înălţimea, lungimea sau masele pe axe ori masa totală maxima admisă;
b) când vizibilitatea este redusă sau partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţa sau zapada.

§ 2. Transportul mărfurilor sau produselor periculoase

ART. 174
(1) Transportul mărfurilor sau produselor periculoase se efectuează numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) vehiculul îndeplineşte condiţiile tehnice şi de agreere, prevăzute în Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările ulterioare;
b) vehiculul are dotările şi echipamentele necesare prevăzute în reglementările în vigoare;
c) conducătorul vehiculului deţine certificat ADR corespunzător.
(2) Administratorul drumului public stabileşte, cu avizul poliţiei rutiere, traseele interzise accesului vehiculelor care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative şi a semnalizarii corespunzătoare acestora.
ART. 175
(1) Conducătorul vehiculului care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase trebuie sa aibă asupra sa documentele de transport prevăzute de lege, sa cunoască normele referitoare la transportul şi la manipularea încărcăturii, putând fi însoţit de persoane care sa cunoască bine caracteristicile acestora.
(2) În cabina autovehiculului care transporta mărfuri sau produse periculoase se pot afla numai membrii echipajului.
(3) Dacă din cauza deteriorarii ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se imprastie pe drum, conducătorul este obligat sa oprească imediat, sa ia măsuri de avertizare a celorlalţi conducatori care circula pe drumul public şi a persoanelor din jur, sa semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la indemana şi sa anunţe administratorul drumului sau cea mai apropiată unitate de poliţie.
ART. 176
Se interzice conducatorului de autovehicul care transporta mărfuri sau produse periculoase:
a) sa provoace socuri autovehiculului în mers;
b) sa fumeze în timpul mersului ori sa aprinda foc la oprire sau stationare, la o distanta mai mica de 50 m de autovehicul;
c) sa lase autovehiculul şi incarcatura fără supravegherea sa, a insotitorului ori a unei alte persoane calificate;
d) sa remorcheze un vehicul rămas în pana;
e) sa urmeze alte trasee sau sa staţioneze în alte locuri decât cele stabilite, precum şi pe partea carosabilă a drumului pe timp de noapte;
f) sa transporte alte incarcaturi care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului;
g) sa permită prezenta în autovehicul a altor persoane, cu excepţia celuilalt conducător, a insotitorilor sau a celor care incarca ori descarca mărfurile sau produsele transportate;
h) sa între pe sectoarele de drum pe care îi este interzis accesul;
i) sa păstreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confectionate în acest scop.

CAP. VII
Sancţiuni contravenţionale şi măsuri tehnico-administrative

SECŢIUNEA 1
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale

ART. 177
(1) Îndrumarea, supravegherea, controlul respectării normelor privind circulaţia pe drumurile publice şi luarea măsurilor legale în cazul în care se constata încălcări ale acestora se realizează de către poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei Romane.
(2) Poliţiştii rutieri sunt ofiţerii şi agenţii de poliţie specializaţi şi anume desemnaţi prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Romane.
ART. 178
(1) În punctele de trecere a frontierei de stat a României, poliţiştii de frontiera au şi atributia de a aplica sancţiuni în cazul în care constata contravenţii la regimul circulaţiei pe drumurile publice.
(2) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se trimite, în cel mult o zi lucrătoare de la data întocmirii, serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta.
ART. 179
(1) Poliţia rutiera sau poliţia de frontiera din punctele de trecere a frontierei de stat poate acţiona, împreună cu reprezentanţi ai altor autorităţi cu atribuţii în domeniu, pentru prevenirea şi constatarea unor încălcări ale normelor privind deplasarea în siguranta, pe drumurile publice, a tuturor participanţilor la trafic.
(2) Politistul rutier sau politistul de frontiera aflat în punctul de trecere a frontierei de stat, care acţionează în cadrul echipajului mixt, are, ca principale atribuţii:
a) sa oprească vehiculele pentru control şi sa verifice documentele pe care conducătorii acestora trebuie sa le aibă asupra lor;
b) sa constate şi sa aplice sancţiuni în cazul contravenţiilor aflate în competenta sa.
(3) Reprezentanţii autorităţilor prevăzute la alin. (1) din cadrul echipajului mixt au ca principale atribuţii:
a) sa acţioneze, împreună cu poliţiştii rutieri sau cu poliţiştii de frontiera, pentru respectarea de către conducătorii de vehicule sau de către operatori a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din România;
b) sa execute activităţi de control privind condiţiile de efectuare a transporturilor rutiere, precum şi de verificare a stării tehnice a vehiculelor, conform competentelor;
c) sa constate şi sa aplice sancţiuni în cazul contravenţiilor aflate în competenta lor.
(4) În cazul depistarii în trafic a unui vehicul care prezintă defectiuni tehnice la mecanismul de direcţie, la sistemul de franare, care emite noxe poluante ori zgomote peste limitele legal admise sau care circula având lumina farurilor nereglata corespunzător, reprezentanţii autorităţilor abilitate menţionează despre acestea într-o nota tehnica de constatare ce se anexează procesului-verbal de constatare a contravenţiei încheiat de către politistul rutier.
ART. 180
(1) În cazul în care constata încălcări ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1A, care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora şi locul unde este încheiat; gradul profesional, numele şi prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta contravenientului, numărul şi seria actului de identitate ori, în cazul cetăţenilor străini, al persoanelor fără cetăţenie sau al cetăţenilor romani cu domiciliul în străinătate, seria şi numărul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent; descrierea faptei contravenţionale, cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; numărul punctelor-amenda aplicate şi valoarea acestora, posibilitatea achitării de către persoana fizica, în termen de cel mult doua zile lucrătoare, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, sancţiunea contravenţională complementara aplicată şi/sau măsura tehnico-administrativă dispusă; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a caii de atac, semnatura agentului constatator şi unitatea de poliţie la care se depune plângerea.
(2) În cazul în care contravenientul refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie sa fie confirmate de un martor asistent. În acest caz procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal şi semnatura martorului.
(3) Atunci când contravenientul a fost sancţionat cu amenda, odată cu copia procesului-verbal (exemplarul nr. 2), acestuia i se va comunica şi înştiinţarea de plata, în care se va face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituţiile abilitate sa o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând sa se procedeze la executarea silită.
(4) În situaţia în care contravenientul este persoana juridică, în procesul-verbal se fac menţiuni cu privire la denumirea, sediul, codul unic de înregistrare ale acesteia, precum şi numele, prenumele, numărul şi seria actului de identitate, codul numeric personal şi domiciliul ori resedinta persoanei care o reprezintă.
(5) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aducă la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiectiunile trebuie consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte menţiuni", sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.
(6) În cazul în care pentru fapta săvârşită se dispune ca măsura tehnico-administrativă reţinerea permisului de conducere şi/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau a placutelor cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare, odată cu încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei agentul constatator eliberează şi o dovada inlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie, după caz, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1B.
(7) Atunci când permisul de conducere se retrage pentru ca titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, se eliberează dovada inlocuitoare fără drept de circulaţie.
(8) În situaţia în care, prin acelaşi proces-verbal de constatare a contravenţiei, se dispun mai multe măsuri tehnico-administrative, agentul constatator eliberează pentru fiecare document sau set de placute câte o dovada inlocuitoare.
(9) Pentru vehiculele implicate în accidente de circulaţie din care au rezultat pagube materiale, poliţia rutiera eliberează proprietarilor sau deţinătorilor acestora autorizaţie de reparaţii, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1C, cu excepţia situaţiei în care s-a încheiat o constatare amiabila de accident a carei validitate a fost atestata de societatea de asigurări abilitata, în condiţiile legii, caz în care reparaţiile pot fi efectuate în baza actului de atestare.
ART. 181
(1) În situaţia în care fapta a fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, politistul rutier încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1D, după prelucrarea înregistrărilor şi stabilirea identităţii conducatorului de vehicul.
(2) Datele de identificare a contravenientului care se consemnează în procesul-verbal de constatare a contravenţiei sunt cele comunicate, în scris, sub semnatura proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului.
ART. 182
(1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează prin executarea semnalelor regulamentare de către politistul rutier sau, după caz, de către politistul de frontiera, atunci când constata încălcări ale normelor rutiere ori în situaţia în care exista indicii temeinice despre săvârşirea unei contravenţii ori a unei fapte de natura penală, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte şi a bunurilor care fac obiectul urmăririi, precum şi pentru verificarea deţinerii de către conducătorii vehiculelor a documentelor prevăzute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează şi în condiţiile producerii unor calamitati naturale, dezastre sau a altor situaţii care pun în pericol siguranta circulaţiei.
(2) Oprirea vehiculelor se face, de regula, în afară partii carosabile, iar acolo unde nu exista asemenea condiţii, cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau lângă bordura ori în spaţiile de parcare, iar noaptea, cu precădere, în locuri iluminate.
(3) Se interzice imobilizarea vehiculului pe partea carosabilă ca urmare a semnalului de oprire efectuat de către poliţist în locurile în care vizibilitatea este redusă sub 50 m.
ART. 183
Conducătorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al politistului rutier sau, după caz, al politistului de frontiera este obligat sa rămână în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalţi pasageri sa nu deschidă portierele, respectând indicaţiile politistului.
ART. 184
(1) În situaţia în care conducătorul de autovehicul sau tramvai, oprit în trafic pentru încălcarea unei norme rutiere, nu are asupra sa niciun act de identitate şi nici permisul de conducere, politistul rutier trebuie sa îl conducă la cea mai apropiată unitate de poliţie pentru stabilirea identităţii acestuia şi pentru verificarea în evidenta a situaţiei permisului de conducere, atunci când nu exista posibilitatea realizării acestor verificări pe loc.
(2) În cazul în care conducătorul auto are asupra sa numai permisul de conducere, agentul constatator trebuie sa verifice în evidenta dacă domiciliul sau, după caz, resedinta înscrisă în document corespunde cu cea din Registrul naţional de evidenta a persoanelor.
(3) Agentul constatator este obligat sa înscrie, în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, domiciliul sau, după caz, resedinta contravenientului din actul de identitate, iar în situaţia în care acesta nu are documentul asupra sa, domiciliul sau resedinta va fi consemnată numai după verificarea efectuată în Registrul naţional de evidenta a persoanelor.
(4) Procedura prevăzută la alin. (2) şi (3) se aplica şi atunci când domiciliul sau, după caz, resedinta ori sediul proprietarului menţionat în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu corespunde cu datele existente în evidenta vehiculelor.
ART. 185
(1) Constatarea contravenţiei de conducere a unui autovehicul sau tramvai de către o persoana care se afla sub influenta alcoolului se face prin testarea aerului expirat de aceasta cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic.
(2) Conducătorilor de autovehicule sau tramvaie li se recolteaza obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei atunci când:
a) rezultatul testarii arata o concentraţie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat;
b) în eveniment este implicat un vehicul care transporta mărfuri sau produse periculoase.
(3) Conducătorilor de vehicule li se recolteaza obligatoriu probe biologice atunci când rezultatul testarii preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indica prezenta în organism a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare.
ART. 186
În cazul accidentelor de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, conducătorii vehiculelor sunt obligaţi sa se supună testarii aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanţe stupefiante ori al medicamentelor cu efecte similare acestora. Dacă rezultatul testarii arata o concentraţie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau indica prezenta în organism a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare, conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa se supună recoltarii probelor biologice.
ART. 187
Conducătorii de vehicule sau de animale implicaţi în accidente de circulaţie din care a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane sunt obligaţi sa se supună recoltarii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau, după caz, a consumului de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.
ART. 188
În toate cazurile în care se recolteaza probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezentei în organism a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare este obligatorie şi examinarea clinica.

SECŢIUNEA a 2-a
Măsuri tehnico-administrative

§ 1. Reţinerea sau retragerea permisului de conducere

ART. 189
(1) Politistul rutier este obligat ca, atunci când verifica documentele unui conducător de autovehicul sau tramvai, sa urmărească dacă exista concordanta între datele înscrise în actul de identitate şi cele din permisul de conducere. În cazul în care constata neconcordante referitoare la nume, prenume, domiciliu sau resedinta, precum şi în cazul în care termenul de valabilitate a expirat, politistul rutier este obligat sa retina permisul de conducere şi sa elibereze dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie de 15 zile.
(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai are asupra sa numai permisul de conducere, politistul rutier efectuează verificările prevăzute la art. 184 alin. (2). În cazul în care datele nu corespund, politistul rutier procedează conform alin. (1).
(3) Permisul de conducere reţinut în condiţiile alin. (1) sau (2) se trimite, împreună cu raportul de reţinere, autorităţii competente care l-a eliberat.
ART. 190
(1) În cazurile prevăzute de lege, odată cu constatarea faptei, politistul rutier sau, după caz, politistul de frontiera retine permisul de conducere, eliberand dovada inlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie, după caz.
(2) Permisul de conducere reţinut în condiţiile alin. (1), împreună cu un raport de reţinere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1E, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost eliberata dovada inlocuitoare, la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta, care are obligaţia sa facă imediat menţiunile corespunzătoare în evidenta conducătorilor de autovehicule şi tramvaie.
(3) Raportul de reţinere, precum şi documentele sau placutele cu numărul de înmatriculare reţinute unui conducător de autovehicul care poseda permis de conducere sau certificat de înmatriculare eliberat de o autoritate străină se trimit poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romane pentru a fi trimise autorităţilor emitente.
ART. 191
(1) În situaţia în care contravenientul a săvârşit fapta pe raza de competenta a altui judeţ decât cel care îl are în evidenta, permisul de conducere se păstrează la serviciul poliţiei rutiere pe teritoriul căruia a fost constatată contravenţia, pana când şeful serviciului hotărăşte asupra sancţiunii contravenţionale complementare, dar nu mai mult de 15 zile de la data reţinerii, după care îl trimite serviciului poliţiei rutiere al judeţului care îl are în evidenta.
(2) Permisul de conducere se păstrează la serviciul poliţiei rutiere din judeţul care are în evidenta titularul, pana la restituire sau, după caz, pana la anularea documentului.
ART. 192
(1) Conducatorului de autovehicul sau tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, i se retine permisul de conducere dacă valoarea concentratiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, eliberandu-se dovada inlocuitoare fără drept de circulaţie, dacă nu doreşte recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în condiţiile stabilite la art. 194 alin. (1).
(2) Când conducătorul vehiculului solicita recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta va fi însoţit de politistul rutier la cea mai apropiată instituţie medicală autorizata sau instituţie medico-legală, iar după recoltare i se va elibera o dovada inlocuitoare cu drept de circulaţie pentru cel mult 15 zile, a carei valabilitate intra în vigoare la 24 de ore de la cea de-a doua recoltare de probe biologice.
ART. 193
(1) Conducătorul de autovehicul sau tramvai trebuie însoţit de politistul rutier sau, după caz, de politistul de frontiera, imediat, la cea mai apropiată instituţie medicală autorizata sau instituţie medico-legală pentru a i se recolta probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, dacă prin testarea cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic s-a constatat ca valoarea concentratiei de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.
(2) După recoltarea probelor biologice, politistul rutier retine permisul de conducere şi eliberează dovada inlocuitoare fără drept de circulaţie.
(3) Atunci când conducătorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa actul de identitate şi nici permisul de conducere, politistul rutier este obligat, înainte de a-l conduce la instituţia medicală autorizata sau instituţia medico-legală, sa facă verificări în evidente pentru stabilirea identităţii acestuia şi a situaţiei permisului de conducere.
(4) În situaţia în care conducătorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa permisul de conducere, politistul rutier îi aduce acestuia la cunostinta, prin înştiinţare scrisă pe care i-o înmânează imediat, ca nu mai are dreptul sa conducă autovehicule sau tramvaie pana la finalizarea dosarului penal, precum şi obligaţia de a preda permisul de conducere serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta.
ART. 194
(1) Pentru determinarea alcoolemiei se recolteaza doua probe biologice la interval de o ora între prelevări. În cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectuează calculul retroactiv al alcoolemiei.
(2) Refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a doua proba biologica se consemnează în procesul-verbal de prelevare.
ART. 195
Conducatorului de autovehicul sau tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat care a relevat prezenta în organism a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, i se aplica procedura prevăzută la art. 192.
ART. 196
(1) Conducatorului de autovehicul sau tramvai, depistat în trafic incalcand o norma rutiera pentru care se dispune sancţiunea contravenţională complementara a suspendării exercitării dreptului de a conduce şi care prezintă la control dovada inlocuitoare a permisului de conducere reţinut pentru o fapta săvârşită anterior, aflată în termenul de valabilitate, i se retine dovada prezentată şi i se eliberează o noua dovada, a carei valabilitate nu poate depăşi termenul de valabilitate al primei dovezi.
(2) Dacă cea de-a doua fapta este una dintre cele prevăzute la art. 102 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, politistul rutier eliberează titularului permisului o dovada inlocuitoare fără drept de circulaţie.
(3) Dovada inlocuitoare a permisului de conducere, reţinută în condiţiile prevăzute la alin. (1), se trimite la serviciul poliţiei rutiere al judeţului care îl are în evidenta pe contravenient, împreună cu raportul de reţinere.
ART. 197
(1) Permisul de conducere al unei persoane declarate inapta din punct de vedere medical de către o instituţie medicală autorizata se retrage de către serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia isi desfăşoară activitatea medicul de familie care are în evidenta persoana respectiva.
(2) Şeful serviciului poliţiei rutiere dispune retragerea permisului de conducere şi îl păstrează la sediul unităţii pana la încetarea cauzelor pentru care a fost retras. În situaţia în care conducătorul de autovehicul sau tramvai are domiciliul ori resedinta pe raza altui judeţ, şeful serviciului poliţiei rutiere care a dispus măsura tehnico-administrativă trimite permisul de conducere la serviciul poliţiei rutiere din judeţul care îl are în evidenta, împreună cu un raport de retragere.

§ 2. Reţinerea sau retragerea certificatului de înmatriculare ori de înregistrare şi a placutelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare

ART. 198
(1) În cazurile prevăzute de lege, odată cu constatarea faptei, politistul rutier sau, după caz, politistul de frontiera retine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberand dovada inlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie, după caz.
(2) Documentele sau placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare reţinute în condiţiile alin. (1), împreună cu raportul de reţinere, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost eliberata dovada inlocuitoare, la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta, care are obligaţia sa facă imediat menţiunile corespunzătoare în evidenta vehiculelor.
(3) Certificatul de înregistrare sau placutele cu numărul de înregistrare, eliberate de o autoritate a administraţiei publice locale, reţinute în condiţiile legii, se trimit împreună cu raportul de reţinere autorităţii care le-a eliberat.
(4) Raportul de reţinere, precum şi documentele sau placutele cu numărul de înmatriculare, eliberate de o autoritate străină, reţinute în condiţiile legii, se trimit poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romane pentru a fi remise autorităţilor emitente.
ART. 199
(1) Atunci când politistul rutier sau politistul de frontiera constata ca autovehiculul este condus de proprietar sau de deţinătorul mandatat şi datele privind numele, prenumele, domiciliul sau resedinta înscrise în certificatul de înmatriculare ori de înregistrare nu coincid cu cele din documentul de identitate, agentul constatator retine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberand titularului dovada inlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.
(2) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se trimite autorităţii competente care l-a eliberat, împreună cu raportul de reţinere.
ART. 200
(1) În cazurile în care legea prevede aplicarea măsurii tehnico-administrative a retragerii placutelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, conducătorul vehiculului este obligat sa demonteze şi sa predea placutele agentului constatator care a dispus măsura.
(2) Când conducătorul vehiculului refuza sa predea placutele, agentul constatator demonteaza el însuşi placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, în prezenta unui martor asistent, consemnand despre aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
ART. 201
Atunci când vehiculul este înmatriculat sau înregistrat într-un alt judeţ decât cel pe teritoriul căruia a fost constatată fapta, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se trimit, după expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, serviciului poliţiei rutiere din judeţul care are în evidenta vehiculul.
ART. 202
(1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, precum şi placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către serviciul poliţiei rutiere care le are în păstrare proprietarului sau utilizatorului vehiculului, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivelor pentru care s-a dispus măsura tehnico-administrativă.
(2) În cazul introducerii plângerii impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, în dovada inlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se înscrie menţiunea ca vehiculul are drept de circulaţie pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulaţie, iar placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către poliţia rutiera în baza ordonanţei preşedinţiale emise de instanta investită cu soluţionarea cauzei sau a hotărârii judecătoreşti rămase definitiva.

§ 3. Anularea permisului de conducere

ART. 203
(1) Anularea permisului de conducere, în cazurile prevăzute la art. 114 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune:
a) de şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta, în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitiva, dispusă de o instanta din România;
b) de şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romane, în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitiva, pronunţată de către o autoritate străină competenta, pentru o infracţiune săvârşită de titular pe teritoriul statului respectiv, dacă pentru fapta săvârşită legislaţia romana prevede aceasta măsura.
(2) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia titularul a domiciliat, în condiţiile existenţei unei sesizări din partea unei autorităţi competente sau a unui certificat de deces.
(3) Măsura anulării permisului de conducere se comunica, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1).
(4) În termenul prevăzut la alin. (3), permisul de conducere se transmite de serviciul poliţiei rutiere care a dispus anularea la autoritatea competenta care l-a eliberat, în vederea efectuării menţiunii în evidenta.

SECŢIUNEA a 3-a
Sancţiuni contravenţionale complementare

§ 1. Aplicarea punctelor de penalizare

ART. 204
(1) Când pentru fapta săvârşită legea prevede şi aplicarea punctelor de penalizare, agentul constatator are obligaţia sa le înscrie în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
(2) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se trimite, în cel mult doua zile lucrătoare de la data întocmirii acestuia, la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta.
ART. 205
Punctele de penalizare se înscriu în evidenta conducătorilor de autovehicule sau tramvaie de către serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta.
ART. 206
Când instanta competenta, prin hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă, a dispus anularea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta radiaza din evidenta punctele de penalizare aplicate.
ART. 207
Când un conducător de autovehicule, posesor al unui permis de conducere eliberat de către o autoritate străină, săvârşeşte o fapta pentru care legea prevede şi aplicarea punctelor de penalizare, procesul-verbal de constatare a contravenţiei se trimite poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romane, pentru informarea autorităţii statului care a emis permisul de conducere.
ART. 208
Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul sa obţină, personal, la sediul poliţiei rutiere din judeţul care îl are în evidenta, informaţii cu privire la numărul de puncte de penalizare ce i-au fost aplicate.

§ 2. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie

ART. 209
(1) La cumulul a cel puţin 15 puncte de penalizare, serviciul poliţiei rutiere din judeţul care are în evidenta conducătorul de autovehicul comunica acestuia, în scris, în termen de 10 zile de la data înregistrării în evidenta a ultimelor puncte de penalizare, sancţiunea contravenţională complementara a suspendării exercitării dreptului de a conduce, precum şi obligaţia de a se prezenta la sediul poliţiei rutiere, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise, pentru a preda permisul de conducere.
(2) Titularul permisului de conducere are dreptul de a conduce autovehicule de la data cumulării celor 15 puncte de penalizare şi pana la data expirării termenului când avea obligaţia de a preda permisul de conducere sau, după caz, pana la data predării permisului de conducere.
(3) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule operează în ziua următoare celei în care a fost predat permisul de conducere sau, după caz, a expirat termenul de predare a acestuia.
(4) În cazul în care titularul permisului de conducere nu se prezintă la poliţie în termenul prevăzut la alin. (1), perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule se majorează, de drept, cu 30 de zile.
(5) În situaţia în care titularul permisului de conducere face dovada imposibilităţii prezentării la poliţie în termenul de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule dispusă potrivit alin. (4) se anulează.
ART. 210
(1) În situaţia în care conducătorul de autovehicul săvârşeşte o fapta pentru care, potrivit legii, se retine permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, eliberandu-se dovada inlocuitoare cu drept de circulaţie, sancţiunea contravenţională complementara operează începând cu ziua următoare celei în care a expirat valabilitatea dovezii.
(2) Când dovada inlocuitoare a permisului de conducere este eliberata fără drept de circulaţie, suspendarea exercitării dreptului de a conduce operează din momentul aplicării sancţiunii contravenţionale complementare prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
ART. 211
În cazul în care titularului permisului de conducere i s-a interzis sa ocupe o funcţie sau profesie care are legatura cu dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie, potrivit art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şeful serviciului poliţiei rutiere care funcţionează pe teritoriul de competenta al autorităţii care a luat măsura de siguranta dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie pe durata cat operează măsura de siguranta.
ART. 212
(1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină, reţinut ca urmare a încălcării de către titular a unei norme rutiere pentru care legea prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce şi pentru care s-a eliberat dovada inlocuitoare cu drept de circulaţie, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei se trimit poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romane, în termen de 15 zile de la aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare.
(2) Când dovada inlocuitoare este eliberata fără drept de circulaţie, permisul de conducere şi copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se trimit unităţii de poliţie prevăzute la alin. (1) în cel mult o zi lucrătoare de la data constatării faptei.
(3) Pana la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină poate solicita ca, pana la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, documentul sa fie păstrat la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta, pentru a-i fi restituit. Despre aceasta posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odată cu comunicarea suspendării exercitării dreptului de a conduce.
ART. 213
(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către poliţia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romane şi în cazul în care titularul permisului de conducere eliberat de către autoritatea competenta din România a săvârşit o fapta pe teritoriul altui stat, iar autoritatea statului respectiv a dispus, prin hotărâre, o astfel de măsura.
(2) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se aplica pe teritoriul României numai dacă pentru fapta săvârşită legislaţia rutiera românească prevede o astfel de măsura.
(3) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe teritoriul României nu poate fi mai mare decât cea prevăzută de legislaţia rutiera românească pentru o fapta asemănătoare.
(4) Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se ia în considerare, obligatoriu, perioada cat titularul permisului de conducere nu a avut drept de circulaţie pe teritoriul statului care a emis o astfel de decizie.
ART. 214
(1) În cazul săvârşirii a doua sau a mai multor contravenţii care atrag şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin acelaşi proces-verbal, perioada de suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare fapta, fără ca aceasta sa depăşească 90 de zile.
(2) Când o persoana căreia i-a fost reţinut permisul de conducere pentru o fapta prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârşeşte, în perioada în care are drept de circulaţie, o noua contravenţie pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplica distinct perioade de suspendare pentru fiecare contravenţie.

§ 3. Confiscarea bunurilor

ART. 215
(1) Mijloacele speciale de avertizare luminoase şi sonore, precum şi dispozitivele care perturba funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului confiscate, în condiţiile legii, se predau la serviciul poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta.
(2) Placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare confiscate în condiţiile legii se predau la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta pentru a fi trimise autorităţii competente care le-a eliberat.
(3) Vehiculele cu tracţiune animala confiscate în condiţiile legii se predau autorităţilor administraţiei publice locale, pe baza de proces-verbal, în vederea transmiterii acestora spre valorificare, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/1999, republicată.

§ 4. Imobilizarea vehiculului

ART. 216
(1) Imobilizarea unui vehicul se dispune şi se efectuează de către poliţia rutiera, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
(2) Imobilizarea se face în prezenta unui martor asistent, prin folosirea, în interiorul sau în exteriorul vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemnează în procesul-verbal de constatare a faptei pentru care s-a dispus măsura.
(3) În lipsa unui martor asistent politistul rutier precizează motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.
(4) Imobilizarea unui vehicul este interzisă în toate locurile unde oprirea sau stationarea este interzisă.
ART. 217
(1) Atunci când se impune imobilizarea, în condiţiile legii, a unui vehicul care transporta produse sau substanţe periculoase, politistul rutier este obligat sa anunţe, de îndată, unitatea de poliţie din care face parte pentru a se stabili, împreună cu unităţile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta, destinaţia finala pentru parcarea autovehiculului.
(2) Imobilizarea unui vehicul care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depasite se dispune de către poliţia rutiera, în condiţiile stabilite împreună cu reprezentanţii autorităţilor cu atribuţii în domeniu.
ART. 218
Revocarea imobilizarii se dispune:
a) de către politistul rutier care a dispus-o, dacă este prezent, iar motivele pentru care a fost dispusă au încetat;
b) de către şeful serviciului poliţiei rutiere din care face parte agentul constatator, dacă motivele pentru care a fost dispusă măsura au încetat;
c) de către procuror sau de instanta de judecata, atunci când vehiculul a făcut obiectul unei infracţiuni.

SECŢIUNEA a 4-a
Restituirea permisului de conducere şi reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce

ART. 219
(1) Restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere care îl are în evidenta, la cererea titularului, în următoarele cazuri:
a) la expirarea termenului de suspendare, când sancţiunea a fost aplicată pentru cumul de puncte;
b) la expirarea termenului de suspendare, când sancţiunea a fost aplicată ca urmare a săvârşirii unei contravenţii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, după caz, a fost majorată cu 30 de zile, dacă titularul a promovat testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;
c) în baza certificatului medico-legal prin care se confirma ca afectiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inapta medical au încetat.
(2) Restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta, la cererea titularului, în baza rezoluţiei sau, după caz, a ordonanţei procurorului prin care s-a dispus neinceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală ori încetarea urmăririi penale, în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat ori ca urmare a încetării măsurii de siguranta prevăzute la art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie de către contravenient se efectuează de către serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenta, în cazul în care sancţiunea a fost aplicată ca urmare a săvârşirii unei contravenţii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, după caz, a fost majorată cu 30 de zile.
(4) Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie consta în completarea unui test-grila, ce conţine 15 întrebări din legislaţia rutiera. Este declarata "promovata" persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 13 întrebări.
(5) Contravenientul este obligat sa susţină examenul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, în perioada executării sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, în zilele stabilite, săptămânal, la nivelul serviciului poliţiei rutiere.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplica şi în cazul titularului unui permis de conducere romanesc pentru care, potrivit legii, a fost aplicată sancţiunea contravenţională complementara a suspendării exercitării dreptului de a conduce de către o autoritate competenta străină, ca urmare a săvârşirii de către acesta, pe teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplica aceasta sancţiune.
ART. 220
(1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, impotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.
(2) În situaţia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1), şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Romane comunica sancţiunea aplicată autorităţii străine care a eliberat documentul.
ART. 221
(1) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;
b) a obţinut permis de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei;
c) în ultimii 3 ani de la data săvârşirii faptei pentru care se solicita reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de măsura;
d) în ultimii 2 ani de la data constatării contravenţiei pentru care se aplica sancţiunea contravenţională complementara nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.
(2) Conducătorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:
a) perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;
b) a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
c) a fost implicat într-un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testarii aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit ca a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenta alcoolului;
d) sancţiunea contravenţională complementara s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborate ori în curs de coborare sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune.

CAP. VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 222
Cu ocazia preschimbarii permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile şi noile categorii se face după cum urmează:
a) categoria G cu categoria A;
b) categoria A cu categoria A;
c) categoria B cu categoria B;
d) categoria C cu categoria C;
e) categoria D cu categoria D;
f) categoriile C, E şi/sau C + E cu categoria CE;
g) categoriile B, C, E şi/sau B + E şi C + E cu categoriile BE şi CE;
h) categoriile C, D, E şi/sau C + E şi D + E cu categoriile CE şi DE;
i) categoriile B, C, D, E şi/sau B + E, C + E şi D + E cu categoriile BE, CE şi DE;
j) categoria F cu categoria Tr;
k) categoria H cu categoria Tb;
l) categoria I cu categoria Tv.
ART. 223
(1) Poliţia rutiera asigura insotirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competentei.
(2) Se însoţesc cu echipaje ale poliţiei rutiere demnitari romani sau oficialitati străine cu funcţii similare acestora, după cum urmează:
a) Preşedintele României;
b) preşedintele Senatului;
c) preşedintele Camerei Deputaţilor;
d) primul-ministru al Guvernului.
(3) În situaţii deosebite, care impun deplasarea în regim de urgenta, pot beneficia de insotirea cu echipaje ale poliţiei rutiere şi miniştrii din Guvernul României sau omologi din străinătate aflaţi în vizita oficială în România, precum şi şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare.
(4) Beneficiază de însoţire şi candidaţii la funcţia de Preşedinte al României, pe timpul campaniei electorale, după validarea candidaturii, numai pe raza localităţilor unde au loc activităţile electorale.
(5) Beneficiază de însoţire cu echipaje ale poliţiei rutiere foştii presedinti ai României, în condiţiile legii.
(6) Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restrictionarea circulaţiei pe anumite sectoare, precum şi transporturile agabaritice sau speciale vor fi însoţite numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei Romane, în funcţie de disponibilitati, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale.
ART. 224
(1) La nivelul unităţilor de învăţământ, curs primar şi gimnazial, cadrele didactice care predau orele de educaţie rutiera vor fi sprijinite şi indrumate de către politisti rutieri.
(2) Concursurile organizate la nivelul unităţilor de învăţământ pe teme rutiere vor fi coordonate de către serviciul poliţiei rutiere din judeţul în care isi are sediul unitatea de învăţământ.
ART. 225
Anexele nr. 1A-1E fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA 1A

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Exemplar nr. 1
---------------------------------------
---------------------------------------

PROCES-VERBAL Seria ...... Nr. ......

Încheiat astăzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea......
Agent constatator ....(grad profesional, nume, prenume)...... din .....(unitatea).... constat ca:

Dl/Dna .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ resedinta în ......, str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ......, sector/judeţ ......... .
Pers. juridică ........., cu sediul în ......, str. ....... nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ......., sector/judeţ ......, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentată de dl/dna ..........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ resedinta în ..........., str. ........ nr. ....., bl. ....., sc. ......., ap. ......., sector/judeţ ......
În ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul ...... a săvârşit următoarele:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

Fapta săvârşită este prevăzută de: art. ... din ... şi sancţionată de art. ... din ...
art. ... din ... şi sancţionată de art. ... din ...
art. ... din ... şi sancţionată de art. ... din ...
art. ... din ... şi sancţionată de art. ... din ...

Stabilesc:
a) |___| AVERTISMENT/ |___| AMENDA, în suma de ......... lei;
b) |___|*) PUNCTE-AMENDA, în valoare de ............ lei;
c) |___|*) PUNCTE DE PENALIZARE;
d) CONFISCAREA: .............................................. ;
e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ....... nr. de inmatric./inreg. ...... cf. art. ..... din .......;
f) REŢINEREA |___| permisului de conducere/ |__| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/ |__| placutelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/ |__| atestatului profesional.
Contravenientul achită pe loc, cu chitanţa nr. ......, sau poate achită în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de ............ lei.
Contravenientul |__| refuza / |__| nu poate sa semneze procesul-verbal.
Martor asistent .....(nume şi prenume)......, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.

Alte menţiuni ............................................................
..........................................................................
..........................................................................

Vehicul nr. ................. asigurat cu polita nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabilă pana la |_|_|_|_|_|_|_|_|.

Contravenientul poate face plângere impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicării, care se depune la Serviciul poliţiei rutiere ........... .

┌──────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Agent constatator │ Martor asistent │ Contravenient │
│ │ │ Am luat la cunostinta │
└──────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────┘

----------
*) Se trece totalul numărului punctelor-amenda sau, după caz, al punctelor de penalizare aplicate.
...............................................................

ÎNŞTIINŢARE DE PLATA

Dl/Dna .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |__| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ resedinta în ......, str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ......, sector/judeţ ......... .
Pers. juridică ........., cu sediul în localitatea ......, str. ....... nr. ....., sector/judeţ ......, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
Conform Procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria ..... nr. ...., încheiat la |_|_|_|_|_|_|_|_|, s-a stabilit drept amenda suma de ..... lei, pe care va trebui sa o achitati la ......, la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale sau la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.
Chitanţa şi copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare unităţii din care face parte agentul constatator.
Plata se poate efectua şi prin instrumente de plata electronice în cadrul Ghiseului virtual de plati, caz în care nu aveti obligaţia de a face dovada plăţii unităţii din care face parte agentul constatator.
În caz de neplata a obligaţiilor se va trece la executarea silită.

- verso -

Către
.....................................
.....................................

În temeiul art. ...... din ........, trimitem alăturat Procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria ....... nr. ......., încheiat pe numele dlui/dnei/pers. juridice ..........., în vederea executării silite.

 

ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE
..................................

Recomandat nr. ....... din ......... Loc pentru francare

┌────────────────┐
└────────────────┘

( ) ( )
Ştampila cu data prezentării Ştampila cu data primirii

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTA
I. Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, contravenientul poate depune plângere impotriva procesului-verbal în termen de 15 zile la sediul serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta. Plângerea, semnată şi datată, se depune în 2 exemplare, însoţită de:
- copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei;
- copia actului de identitate;
- copia dovezii de reţinere a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a placutelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, după caz, a autorizaţiei de reparaţii;
- copii ale oricăror alte acte sau documente în susţinerea plângerii.
Conform dispoziţiilor art. 118 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, plângerea suspenda executarea.
Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulaţie trebuie sa va prezentaţi la şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită contravenţia în vederea prelungirii dreptului de circulaţie sau, după caz, pentru a se face menţiunea, pe dovada, ca aveti dreptul de a conduce autovehicule ori tramvaie pentru o perioada de 30 de zile.
Prelungirea dreptului de circulaţie se face de către şeful poliţiei rutiere pe a carei raza de competenta a fost săvârşită contravenţia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este în curs de soluţionare, pana la rămânerea definitiva a hotărârii judecătoreşti.
II. Prin următoarele abrevieri se înţelege:
- act de ident. - C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Pasp. (pasaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);
- CNP - codul numeric personal;
- CUI - codul unic de înregistrare al persoanei juridice

..............................................................

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Exemplar nr. 2
---------------------------------------
---------------------------------------

PROCES-VERBAL Seria ...... Nr. ......

Încheiat astăzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea......
Agent constatator ....(grad profesional, nume, prenume)...... din .....(unitatea).... constat ca:

Dl/Dna .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ resedinta în ......, str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ......, sector/judeţ ......... .
Pers. juridică ........., cu sediul în ......, str. ....... nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ......., sector/judeţ ......, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentată de dl/dna ..........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |__| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ resedinta în ..........., str. ........ nr. ....., bl. ....., sc. ......., ap. ......., sector/judeţ ....... .
În ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul ...... a săvârşit următoarele:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

Fapta săvârşită este prevăzută de: art. ... din ... şi sancţionată de art. ... din ...
art. ... din ... şi sancţionată de art. ... din ...
art. ... din ... şi sancţionată de art. ... din ...
art. ... din ... şi sancţionată de art. ... din ...
Stabilesc:
a) |___| AVERTISMENT/ |___| AMENDA, în suma de ......... lei;
b) |___|*) PUNCTE-AMENDA, în valoare de ............ lei;
c) |___|*) PUNCTE DE PENALIZARE;
d) CONFISCAREA: .............................................. ;
e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ....... nr. de inmatric./inreg. ...... cf. art. ..... din .......;
f) REŢINEREA |___| permisului de conducere/ |__| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/ |__| placutelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/ |__| atestatului profesional.
Contravenientul achită pe loc, cu chitanţa nr. ......, sau poate achită în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de ............ lei.
Contravenientul |__| refuza / |__| nu poate sa semneze procesul-verbal.
Martor asistent .....(nume şi prenume)......, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.

Alte menţiuni ............................................................
..........................................................................
..........................................................................

Vehicul nr. ................. asigurat cu polita nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabilă pana la |_|_|_|_|_|_|_|_|.

Contravenientul poate face plângere impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicării, care se depune la Serviciul poliţiei rutiere ........... .

┌──────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Agent constatator │ Martor asistent │ Contravenient │
│ │ │ Am luat la cunostinta │
└──────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────┘

-----------
*) Se trece totalul numărului punctelor-amenda sau, după caz, al punctelor de penalizare aplicate.
...............................................................

DOVADA

Subsemnatul(a) ......... am primit Procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria ........ nr. ...... şi înştiinţarea de plata**).

Agent constatator Contravenient
.................. .............

Subsemnatul(a) ............., agent procedural la ............., m-am deplasat în ziua de |_|_|_|_|_|_|_|_| la adresa din ........., str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., la domiciliul/resedinta/sediul ............., pentru a-i inmana Procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria ..... nr. ..... şi înştiinţarea de plata.
Cel în cauza |__| a refuzat sa le primească / |__| nu a fost găsit, motiv pentru care comunicarea s-a realizat prin afişare la ..... (se înscrie: "domiciliu"/"resedinta"/"sediu") ........... .

Agent procedural Martor
................ ...............
-----------
**) se completează când contravenientul este de fata la încheierea procesului-verbal sau îi poate fi înmânat direct.

- verso -

Către
Dl/dna/pers. juridică ..................

........................................

ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE
..................................

Recomandat nr. ....... din ......... Loc pentru francare

┌────────────────┐
└────────────────┘

( ) ( )
Ştampila cu data prezentării Ştampila cu data primirii

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTA
I. Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, contravenientul poate depune plângere impotriva procesului-verbal în termen de 15 zile la sediul serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta. Plângerea, semnată şi datată, se depune în 2 exemplare, însoţită de:
- copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei;
- copia actului de identitate;
- copia dovezii de reţinere a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a placutelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, după caz, a autorizaţiei de reparaţii;
- copii ale oricăror alte acte sau documente în susţinerea plângerii.
Conform dispoziţiilor art. 118 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, plângerea suspenda executarea.
Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulaţie trebuie sa va prezentaţi la şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită contravenţia în vederea prelungirii dreptului de circulaţie sau, după caz, pentru a se face menţiunea, pe dovada, ca aveti dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pentru o perioada de 30 de zile.
Prelungirea dreptului de circulaţie se face de către şeful poliţiei rutiere pe a carei raza de competenta a fost săvârşită contravenţia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este în curs de soluţionare, pana la rămânerea definitiva a hotărârii judecătoreşti.
II. Prin următoarele abrevieri se înţelege:
- act de ident. - C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Pasp. (pasaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);
- CNP - codul numeric personal;
- CUI - codul unic de înregistrare al persoanei juridice
..............................................................

ANEXA 1B

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
.......................................
.......................................

DOVADA
Seria ...... nr. .......

Eliberata la: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_|

Dlui/Dnei .................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, i-a(u) fost reţinut(e) la data de |_|_|_|_|_|_|_|_| ora |_|_| următoarele:
[] permisul de conducere (sub)categoriile ......... nr. ...........
[] certificatul de înmatriculare (înregistrare) nr. ...... al vehiculului (marca) ........ nr. ....... aparţinând ...........
[] placutele cu numărul de înmatriculare (înregistrare) ...............
[] atestat profesional seria ........ nr. .........
[] dovada seria ..... nr. ...... din data de |_|_|_|_|_|_|_|_| pentru (motive şi locul) .....................................................

Prezenta s-a eliberat în baza Procesului-verbal seria ... nr. ... din |_|_|_|_|_|_|_|_|
- [] cu drept de circulaţie ........ zile, începând cu data de |_|_|_|_|_|_|_|_| pana la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|.
- [] fără drept de circulaţie.

Agent constatator ..........(grad profesional, nume, prenume şi ştampila unităţii).........

- verso -

Prezenta dovada se prelungeşte în condiţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată:

1. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| pana la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|

ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE
...........(grad profesional, nume, prenume, semnatura şi ştampila unităţii).......

2. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| pana la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|

ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE
...........(grad profesional, nume, prenume, semnatura şi ştampila unităţii).......

3. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| pana la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|

ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE
...........(grad profesional, nume, prenume, semnatura şi ştampila unităţii).......

4. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| pana la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|

ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE
...........(grad profesional, nume, prenume, semnatura şi ştampila unităţii).......

5. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| pana la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|

ŞEFUL SERVICIULUI POLIŢIEI RUTIERE
...........(grad profesional, nume, prenume, semnatura şi ştampila unităţii).......

ANEXA 1C

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
........................................
........................................

AUTORIZAŢIE DE REPARAŢII
Seria ...... nr. .......

Se eliberează prezenta pentru vehiculul marca ........, culoarea ......., cu nr. de înmatriculare/ înregistrare ......., deţinător ........, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sau CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| .
Auto(vehiculul) a fost implicat în accidentul de circulaţie din data |_|_|_|_|_|_|_|_| ora |_|_| locul ...............
Auto(vehiculul) poate intra în reparaţii cu următoarele avarii ............
.............................................................
.............................................................

Prezenta s-a eliberat la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, accidentul fiind înregistrat la .........(unitatea de poliţie).........

Agent constatator ......(grad profesional, nume şi prenume).......

..........................................................................

ROMÂNIA Nr. .........
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR din .........
.......................................
.......................................

COMUNICARE

Dlui/Dnei/Persoanei juridice
............................
............................

În conformitate cu art. 39 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, va solicitam ca, în termen de 5 zile de la primirea prezentei, sa ne comunicaţi datele de identificare a persoanei căreia i-aţi încredinţat vehiculul cu numărul de înmatriculare/înregistrare ........... pentru a fi condus pe drumurile publice, care a fost înregistrat cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate la data |_|_|_|_|_|_|_|_| ora |_|_| locul ............... săvârşind următoarele:
..................................................................
..................................................................
Va facem cunoscut ca necomunicarea datelor solicitate ori comunicarea eronată a acestora constituie contravenţie, fapta prevăzută şi sancţionată:
[] de art. 102 alin. (1) pct. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu 9-20 puncte-amenda (pentru persoane fizice).
[] de art. 105 alin. (1) pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu 21-100 puncte-amenda (pentru persoane juridice).

Agent constatator ........(grad profesional, nume şi prenume).......

ANEXA 1D

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
........................................
........................................

PROCES-VERBAL Seria ...... nr. ......

Încheiat astăzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea......
Agent constatator ....(grad profesional, nume, prenume)...... din .....(unitatea).... constat ca:

Dl/Dna .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ resedinta în ......, str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ......, sector/judeţ ......... .

În ziua |_|_| luna |_|_| anul|_|_| ora |_|_| locul............. a fost depistat conducand autovehiculul cu nr. înmatriculare (înregistrare): ..................
Descrierea faptei: ...............................................
..................................................................
..................................................................
fiind înregistrat cu .............................................
Înregistrarea se păstrează la sediul unităţii 6 luni de la data constatării contravenţiei
Fapta săvârşită este prevăzută de: art. ..... din .... şi sancţionată de art. .... din .........
Stabilesc:
a)|__| AVERTISMENT/|__|*) PUNCTE-AMENDA, în valoare de ......... lei;
b)|__|*) PUNCTE DE PENALIZARE,
Sancţionarea contravenţională complementara aplicată .............
Contravenientul poate achită în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei (conf. ştampilei poştei), jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de ........... lei.
Contravenientul poate face plângere impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicării, care se depune la Serviciul poliţiei rutiere ...................

Agent constatator...........(grad profesional, nume, prenume)

________________________________________________________________

ÎNŞTIINŢARE DE PLATA
Amenda se achită la ________________, la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale sau la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.
Chitanţa şi copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare unităţii din care face parte agentul constatator.
Plata se poate efectua şi prin instrumente de plata electronice în cadrul Ghiseului virtual de plati, caz în care nu aveti obligaţiile de a face dovada plăţii unităţii din care face parte agentul constatator.
În caz de neplata a obligaţiilor se va trece la executarea silită.

Agent constatator _________________________________.
(grad profesional, nume, prenume)

ANEXA 1E

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
........................................
........................................

APROB
Şeful Serviciului Poliţiei Rutiere
...................................

Localitatea .........................
ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_|
Art. din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată
Locul constatării ...............................

Propun
suspendarea exercitării dreptului de a
conduce autovehicule/tramvaie pentru
o perioada de ......... zile

RAPORT DE REŢINERE

Azi, data de mai sus, am depistat pe ............., având domiciliul/resedinta/sediul în localitatea ........., str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ..........., care la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, conducand autovehiculul cu numărul de înmatriculare/înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|, nu a respectat dispoziţiile art. ..... din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, prin aceea ca:
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Pentru care am stabilit:
a) |__| AVERTISMENT/ |__| AMENDA în suma de ........... lei;
b) |__| PUNCTE-AMENDA, în suma de .............. lei;
c) |__| PUNCTE DE PENALIZARE;
d) CONFISCAREA: .................. ;
e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ...... nr. de inmatric./inreg. ....... cf. art. ... din .......;
f) REŢINEREA |__| permisului de conducere/ |__| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/ |__| placutelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/ |__| atestatului profesional.
Sancţiuni aplicate prin Procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria .... nr. .... .

Agent constatator .......(grad profesional, nume şi prenume)........

ANEXA 2

NOTA (CTCE)
Modelele indicatoarelor, marcajelor şi semnalelor luminoase, precum şi semnalele politistilor rutieri sunt cuprinse în ANEXA din Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 876 din 26.10.2006, pag. 32 - 80 (a se vedea imaginile asociate actului).

---------------